115598. lajstromszámú szabadalom • Fémhüvely villamos kábelekhez

Megjelent 1936. évi december lió lo-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 115598. SZÁM. VIT/j. OSZTÁLY. — S. 15996. ALAPSZÁM. Fémhüvely villamos kábelekhez. Siemens & Halske Aktieugesellschaí't Berlin-Siemeiisstadt, A bejelentés napja 1935. évi jalius hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 1-je. Ismeretesek olyan kábelek, amelyeknél a kábel magját fémhüvelyek borítják. Ezeket a fémhüvelyeket pl. mint ernyőket vagy mint fegyverzetet alkalmazzák és lé-5 nyegükben többnyire a védendő kábel­hosszra nagy menetmagassággal felvitt fém­szalagok. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy a szalagok a kábel mechanikai igény­bevételekor, különösen hajlítás kor eltolód­to nak. pl. egymásfölé tolódnak, úgyhogy köztük hézagok keletkeznek, aminek kö­vetkeztében a szalag védőhatása e helye­ken megszűnik. így pl. belső vagy külső mágneses mezők a fémernyőknek e résein 15 áthatnak és különösen nagyfrekvenciával dolgozó kábelek esetén kellemetlen zava­rokat okozhatnak. Eddig nem volt mód arra, hogy az ilyen nagy menelmagasságú szalagok kölcsönös helyzetét biztosítsák, 20 úgyhogy vagy rövidebb menctmagasságok­kal dolgoztak, ami egyrészt villamos okok­ból, másrészt a gazdaságosság szempontjá­ból nem előnyös, vagy pedig a szalagokat különleges módon alakították ki. Ez a 25 megoldás még drágább, mint a rövidebb menetmagasság alkalmazása. Alkalmaztak pl. Z keresztmetszetű szalagokat, amelye­ket, bár biztosan egymásba fogództak, e mechanikai működésükre való tekintettel 30 súlyosabbra kellett készíteni, mint ahogy arra villamos szempontból Szükség lett volna. így pl. 0 -2 0.8 mm vastag vörös­rézszalag elektrostatikai behatásokkal szem­ben már elegendő, profilozott szalag azon-35 ban kell, hogy több milliméter vastag­ságú legyen. Hajlított szalag alkalmazása sem v&lt be, valamint több szalagnak több rétegben egymás felett való alkal­mazása sem. Ilyen bevonatokat fémezett papirosszalagból készítettek, ezeknek hát- ío ránya azonban az, hogy a szalagok villa­mos ellenállása túlságosan inagy, úgyhogy azokkal erős mágneses (mezők nem ár­nyékolhatok De az ilyen szalag mechani­kai szempontból sem felel meg. 45 A találmány értelmében ezeket a hátrá­nyokat úgy kerülLük ki, hogy vékony és széles szalagokat nagy menetmagassággal alkalmazunk és ezek között váltakozva vas­tagabb és keskenyebb profilozott huzalo- 50 kat, különösen előnyösen ikörkeresztimet­szelű drótokat viszünk fel. melyeknek me­netmagassága a szalagok ímenetmagasságá­val egyenlő. E vastagabb és keskenyebb huzalok nem várt módon elegendő szilárd- 55 ságot adnak, úgy hogy az ilyen burkolattal ellátott kábelrészek, pl, ércsoporlok, ér­rélegek. magok vagy az egész kábellélek kis sugár mentén hajlítható, anélkül, hogy a szalagok egymásfölé torlódnának, vagy 60 azok között másként köz keletkeznék. Ha a szalagokból és/vagy drótokból álló ré­teget még külön is biztosítani kívánjuk, úgy még egy járulékos szalagot, vagy még egy járulékos drótot alkalmazhatunk, 65 melynek más a menetmagassága, mint a többieké, menetemelkedése pedig célsze­rűen rövidebb és a menetek nyitott csavar­menetek. Ezek a járulékos drótok vagy szalagok ugyanabból vagy más anyagból is 70 állhatnak és a védőszalagokat kereszt­irányban összekötő vezetők is lehetnek. A rajz a találmány szerinti megoldás két példaként! kiviteli alakját mutatja, er­nyőzött kábellélek esetére. A tetszőleges 75 módon kiképezett (1) kábellélek felett az

Next

/
Thumbnails
Contents