115595. lajstromszámú szabadalom • Forgórendszerű zúzógép üzem közben cserélhető szitával

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115595. SZÁM. XVIT/f. OSZTÁLY. — V. 3308. ALAPSZÁM. Forgó rendszerű zúzógép üzemközben cserélhető szitával. Vörös Imre oki. gépészmérnök, műegy. tanársegéd, Budapest. A bejelentés napja 1934. évi december hó 18-ika. A forgóreiiidszerű zúzógépeknél a kerü­let valamelyik részén, vagy a gép oldalán fevő nyíláson a dobba beadagolt anyagra a nagy, kerületi sebességgel forgó aprító 5 szerkezet ütést mér. Az ütőha'tásofc követ­keztében szétzúzódott anyag osztályozására a forgó szierv pályája körül osztályozó szita van a kerület egy részén elhelyezve. A szitát a gép kétoldali burkoló lemezeinél 10 egy-egy szála-keret tartja, mindegyik keret­ben a szita horonyban, vagy másfélo mó­don van elhelyezve. Az eddiig szokásos megoldásoknál a szita cserélése úgy történik, hogy, a forgó részt 15 megállítják, a burkoló lemez felső fele a gépről lefordítható, vagy a kerület vala­melyik részén a burkolaton eigy ,a,jló nyit­ható kii, minek folytán a gép belseje, a, szíta kicserélése végett hozzáférhetővé válik. 20 A találmány kivi leli megoldásokat tar­talmaz arra nézve, hogy a szita kicserélésié elvégezhető legyen olyankor is. amikor a belső zúzó szerkezet forgásban van, anél­kül, hogy a sziit,acserét végző személy testi 25 épsége veszélyeztetve volna. A mellékeit rajz 1. ábráján az (1) szita pályája a forgó szerkezethez képest, kül­pontosán, van elhelyezve, hogy a szitát a kihúzásánál ne akadályozza a burkoló-30 lemez,. A (2) külső burkolólemez a (3) ponttól kezdve egyenesen folytatódik a szil,a felé. A gép azon részén, a.hol a forgó rész kerületének pontjai lefelé haladnak, a (4) ajtó van elhelyezve. Ezen keresztül 35 húzható ki a szita az eredmcinyvonallal feltüntetett helyzetbe és távolítható el a gépből. A 2. ábra szerint a (4) ajtó az, (5) csuklópont körül lefelé kiinyitva a rajta levő ((>) kampóval belekapaszkodik a (7) horogba s így az ajtó nyitott hely miében; rögzítődik. Az ajtón (9) toldat van, ami az ajtó nyitott állásában a szitapályáig ér s így a toldat vége és a (2) burkolórész (10) ferde levágása között csak annyi hé­zag marad, amennyi szükséges a szita- 45 csere elvégzéséhez. Hogy az (1) szita a 3. ábrán feltüntetett (11) szitakeretben levő (14) pályájába a gépbe helyezéskor könnyebben behelyezhető legyen és hogy biztosítva legyen az, hogy- a, szita, vége 50 ne tudjon, ,a forgó rész közelébe kerülni, a (12) belső orom magasabb, mint a (13) külső. Ez a magasítás arra is való, hogy a röpítő erő hatására szétszóródó anyag­részeknek a szita hornyába való jutását 55 megakadályozza. A (4) ajtó a (7) horog (8) végének meghúzásával tehető szabaddá és csukható be1 . A (1) ajtó mindkél oldalán levő. a 2. ábrán feliünk'lelt (lő) szárnyak az ajtó zárt helyzetében a, szita végét neki- 60 szorítják a (2) burkoló le-mez (10) ferde végének. A 4. és az 5. ábra azt a kiviteli módo­zatot Hinteti fel, amelynél a kétoldali (11) szitakeret a (16) összekötő csavarokkal. 65 vagy más módon egv rendszerré vanösz­szefogliálva, és a, keret a szálával együtt a (17) csuklópont körül a gépből kifordít­ható. miután a (18) csappal vagy más szerkezettel rögzített keretvég szabaddá té- 70 letelt. Az, (1) szila a keretiből, a gépen kívül húzható ki. A (17) ^suklópont a gépnek azon a részén van. .ahol a forgó rész kerületének a pontjai, lefelé haladnak. A (17) csuklópont a szitakereitnek azon a 75-végén van, ahol a, szitapálya a forgásérte­lemben kezdődik. A (11) szitakeret kifordí­tásakor a (19) kitámasztót (20) csukló-

Next

/
Thumbnails
Contents