115588. lajstromszámú szabadalom • Folyadékkimérő készülék

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEIRAS J15Ő88. SZÁ.M. XVJlI/d. OSZTÁLY. — O. L7fi2. ALAPSZÁM. Folyadékkimérő készülék. Orbán Imre oki. gépészmérnök Budapest. Pótszabadalom a 109C17. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi március hó 14-ike. A 109.017 számú .'örzsszabad alomban vé­dett folyadékkimérő készülék a hordóba beverhető csaptestre, illetve :a hordó ki­folyónyílására van erősítve, aminek az a 5 hátránya, hogy a kimérőkészülék helyzete a hordó mindenkori jielyzetétől függ, ho­lott a kimérés csak akkor tekinthető meg­bízhatónak, ha a Jvimérőkészülék, a hordó helyzetétől függetlenül, mérés közben min-10 dig függőlegesen áll. E követelménynek megfelel az e .találmány szerinti készülék, mely úgy szerelhető ,a hordóra, hogy ön­működően mindig függőleges helyzetet vesz fel. A törzsszabadalom .szerinti kimérő-15 készülékkel szemben a találmánynak még az az előnye, hogy belőle a mért folyadék maradék nélkül kibocsáj Iható, ellenben a törzsszabadalom szerinti készüléknél a mérőcső kiürítésekor az ^Isó tartófej (i) 20 kifolyócsatornájában még folyadék marad vissza, melynek leeresztése nem ellenőriz­hető. A találmány a csatolt rajzon példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és 25 Pedig az 1. ábra a hordóra szerelt kimérőkészü­lék oldalnézete és részben hosszmetszete, a 2. ábra a hordóra szerelt kimérőkészülék elölnézete, a 30 3. ábra pedig nagyobb léptékű részlet­rajz. Az ürlartalombeosztással. valamint hátsó oldalán foncsorozással ellátott, két végén nyitott (a) üvegcső (,m) gyűrű vagy más 35 összekötőszerv segélyével a felső (b) vala­mint alsó (c) fejhez van erősítve. A felső (b) fejben a hossztengely mentén tölcsér­alakú (j) bevezetőcsatorna, az alsó (c) fej­ben pedig, a hossztengely mentén tölcsér­alakú (i) szelepnyílás van. Az (a) cső 40 hossztengelyvonalában elhelyezett (f) üveg­cső felső vége be van fogva a (b) fej (bl) csőnyúlványába és a (j) csatorna alsó nyí­lásához csatlakozik s a cső belseje, alsó nyílásán át, az (a) cső belsejével közle- 45-kedik. Az (i) szelepnyílásban kúpos (n) szeleptest ül, melynek a (c) fej alsó síkja alá nyúló (nl) nyúlványára (o) karokkal (p) tölcsér van erősítve. Maga a tölcsér célszerűen egy felső és egv alsó részből 50 áll s e részeket az ,(r) gyűrű lógja össze. Az (a) üvegcső felső vége köröskörűi (al) peremmel van ellátva, mely rátámasz­kodik a (t) függesztőrúd alsó végéből ki­alakított és az (a) csövet körülfogó (s) 55-gyűrűre, úgy hogy az egész kimérőkészü­lék, (al) pereménél fogva, a (t) rúd (s) gyűrűjén függ. A (t) tuggesztőrúdnak felső, lefelé hajlított kúpos ,(tl) végét a (v) tartófejnek felfekvő ágyába helyezzük;, <iO úgy hogy a (t) rúd oldalirányban kilen­gethető módon a (v) fejre támaszkodik. A (v) fej az (a) cső hossztengelyére me­rőleges irányú (z) tartósínre helyezve, ide­oda csúsztatható és (y) csavarral bármely 65-helyzetben rögzíthető. E tartósín vége két szorítópofává kiképezve a (z) sínre merő­leges irányú (1) csövet fogja körül, azon fel-le tologatható és bármely helyzetébein' (2) csavarral rögzíthető. Az (1) cső bel- 70 sejébe helyezett (3) csövet (3. ábra), mely az (1) csőbe ki-be tologatható, a (4) rúgó

Next

/
Thumbnails
Contents