115584. lajstromszámú szabadalom • Feszültségváltozásra érzékeny berendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍR AS 115584. SZÁM. Vll/G. OSZTÁLY. — G. 7799. ALAPSZÁM. Feszültségváltozásra érzékeny berendezés. Ganz és Társa villamossági, gép-, waggon- és hajógyár részvénytársaság-, budapesti cég. Pótszabadalom a 112125. számú törzssz&badalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi november hó 3-ika. A 112.125. számú törzsszabadalom olyan berendezést véd, melynek mozgó részére legalább két oly egymás ellen ható, villa­mosan létesített hatókomponens (feszült­•5 .-ég', áram vagy fluxus) eredője fejt ki ki­mozdító erőt, melyek egyike a feszültség; változásakor lényegesen erősebben válto­zik, mint a másik, úgy hog'y ennek követ­keztében a mozgórész már igen kis feszült­tO ségeltérésre elmozdul. A fenti törzsszaba­dalomhoz tartozó 113.515. számú pótszaba­dalom e találmányt továbbfejleszti olykép, liogy az eredő erő a készülék mozgó részé­nek kimozdítósaként egy tengelyt hoz for-15 gásba. A találmány a hivatkozott törzsszabada­lommal, valamint a hivatkozott pótszaba­dalommal védett készülékek, illetve beren­dezések továbbfejlesztését célozza, olykép-20 pen, hog'y a készülék érzékenységét jelen­tékenyen megnöveli, illetőleg annak ener­giafogyasztását azonos érzékenység mel­lett lényegesen csökkenti. Ismeretes körülmény, hogy egy telített 25 fojtótekercs voltamper görbéje növekvő árammal, folyton csökkenő mórtékben ugyan, ele állandóan emelkedik, ha azon­ban a fojtótekerccsel egy kondenzátort kapcsolunk sorba, a görbe vízszintes érin-30 tője már egész kis áramerősségeknél el­érhető, ami elméletileg- végtelen nagy ér­zékenységet jelent. Ha tehát a törasszaba­dalornmal, valamint a pótszabadalommal védett készülékeknek mindazoknál a kivi-35 teli alakjainál, amelyeknél a két egymás ellen ható, villamosan létesített hatókom­ponens közül a feszültség változásakor lé­nyegesen erösebben változót egy telített niágneskörii fojtótekerccsel, illetve működ­tető tekerccsel vagy transzformátorral 40 kapcsolatos {iramkor, feszültségi kör, vagy mágneses íluNLuskör determinálta, az al­kalmazott i. eiítf 1l mágneskörű fojtótekercs­csel, illetve működtető tekerccsel vagy transzformátorral egy kondenzátort kap- 45 csokink sorba, úgy ezáltal a készülék ér­zékenységét lényegesen megnöveljük, illet­ve annak fogyasztását lényegesen csök­kentjük. A mellékelt rajzok 1—8. ábráin e kon- 50 denzátor néhány példaképem alkalmazása látható, megjegyezve, hogy az 1—4. ábrák sorban a törzsszabadalom 1—4. ábráinak, az 5—8. ábrák pedig sorban a pótszabada­lom 1—4. ábráinak felelnek meg. Az új 55 kondenzátort minden ábrán a már alkal­mazott és (c)-vel jelölt fáziskompenzálö kondenzátortól megkülönböztető (cl) betű jelöli, egyébként pedig az 1—8. ábrák tel­jesen azonosak a törzsszabadalom, illetve 60 pót szabadalom hivatkozott ábráival. A (cl) kondenzátorral az elrendezésből adódó mó­don a fojtótekercsen, illetve transzformá­toron kívül az 1. és 7. ábrán még az (al) működtető tekercs, a 6. és 8. ábrán pedig 65 az (a2) működtető tekercs is sorba van kapcsolva. Mindezekben az esetekben, illetve minden oly esetben, mikor a telített mágneskörű tekerccsel vagy transzformá­torral a találmányt jellemző (el) konden- 70

Next

/
Thumbnails
Contents