115534. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés energiaelosztó hálózatok összefüggő részeinek ábrázolására

MAGYAR KIRÁLYI fffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115534. SZÁM. Vll/j. (Vll/g.) OSZTÁLY. — S. 13664. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés enérgiaelosztó hálózatok összefüggő részeinek ábrázolására. Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1934. évi november hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 22-ike. Energiaelosztóhálózalok üzemi átlapotá- készülékek, hogy a helyes intézkedések mi­nak ellenőrzésére kapcsolási ábrát mutató nél gyorsabban megtehetők legyenek, készüléket alkalmaznak. Ezeken a készülé- Ilyen jelzőkészülék készíthető a talál- 40 keken a hálózat kapcsolási állapota ál- mány értelmében alkalmas hálózati kép 5 tekinthető ugyan, de minél nagyobb az felhasználásával, amint azt az alábbiakban ellenőrzendő hálózat, annál nehezebben kivileli példák kapcsán behatóan ismertet­olvasható ki a készülék jelzéseiből az, hogy jük. Ennél egyidejűleg figyelembe vehetjük az elosztóhálózat mely részeiben lehet ká- azt is, hogy a hálózat egyes részei között 45 ros következmények nélkül valamely ve- esetleg fennálló szinkronüzem azáltal lé-10 zetékkapcsolót nyitni vagy zárni. Azt, hogy tesült-e, hogy a szóbanlevő hálózatrészek a hálózat egyes részei úgy vannak egymás- az állomás gyüjlősínein át kapcsoltak egy­sei összekötve, hogy üzemük szinkron, mással, vagy úgy, hogy csupán végeiknek ezekből az ábrákból vagy egyáltalán nem, közös fogyasztóval való összeköttetése áll 50 vagy csak úgy lehet kiolvasni, hogy a fenn- fenn, vagy távoli alállomások gyüjtősínei 15 álló áramalatti összeköttetéseket az egész útján függenek össze egymással. Az állo­ábrán át végig követjük. Mielőtt azonban máson való további összekötések, vagy valamelyik kapcsolót nyitjuk vagy zárjuk, ilyen hálózatrészek közötti más áramút le­tudnunk kell, hogy egymásközt mely rc- tesítése általában csak akkor megengedett, 55 szek függenek össze úgy, hogy e művelettel ha az állomáson az összekötést ugyanarra 20 nem létesítünk-e meg nem engedhető áram- a gyüjtősínre, vagy egymással kapcsolt utakat és nem kapcsolunk-e aszinkron ré- gyüjtősínekre elvégeztük. Ha azonban az szeket egymással párhuzamosain. A rendes összekötés olyan, hogy a telep egyes részei, kapcsolásoktól eltekintve, amilyenek az pl. vezetékek közös fogyasztóval való ösz- 60 adott terv szerinti, tehát előre minden szekötés útján függenek össze egymással, 25 napra vagy hosszabb időre előírt kapcso- ezenkívül azonban az állomáson külön­lások, jelen esetben főleg az üzemzavarok böző. de egymással párhuzamosan kapcsolt alkalmával szükséges átkapcsolásokat tart- sínekhez csatlakoznak, úgy ez esetben ez juk szem előtt. Ilyen esetekben rendszerint a sínösszekötés nem bontható, ha ezáltal 65 sürgősen kell intézkedni, nehogy a háló- az állomásra az egyik vezetéken és a fo-30 zati elosztás felépítését és egyes részeinek gyasztón át áram folyna vissza. Másrészt összefüggését veszélyeztessük, vagy általa- a gyüjtősíneknek az állomásra való kap­ban az üzemzavar esetleg továbbmenő ká- csolása további intézkedések nélkül nem ros kihatásait meggátoljuk. Az üzem he- lehetséges, ha a gyüjtősineket egymással 70 lyes vezetéséhez tehát oly segédeszközre össze nem függő generátorok vagy táp-35 van szükség, amely a fennálló összekötte- vezetékek látják el árammal, vagy pedig, léseket gyorsabban és áttekinthetőbb mó- ha csak az egyik gyüjtősínt tápláljuk, míg don mutatja, mint a használatos ábrázoló a másik gyüjtősínhez fogyasztóágak csatla-

Next

/
Thumbnails
Contents