115505. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mosásra és tisztítására

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÍO SZABADALMI LEIRAS 115505. SZÁM. XVIII/a. (XXI/a.) OSZTÁLY. — F. 7307. ALAPSZÁM. Eljárás mosásra és tisztításra. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég-Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 14-ike. Azt találtuk, hogy karboxilcsoportokat tartalmazó és szulfocsoportoktól mentes mosószereknek — a nagyobb molekulájú zsírsavak alkálisóinak kivételével — ós a 5 pirofoszforsav oldható sóinak keverékeit mindenféle mosó és tisztító eljáráshoz elő­nyösen felhasználhatjuk. A találmány kö­rébe eső vegyületek: nagyobb molekulájú zsírsavak szarkozidjai, helyettesített di-10 karbonsavak vagy sóik, pl. dodecilboros­tyánkősav, hexadecilmalonsav; karboxil­csoporttartalmú, szulfocsoportoktól men­tes mosószerek, melyek nem tekintendők szappanoknak, továbbá az 15 R—X—Ri-COOY általános képletű vegyületek, mely képlet­ben R legalább 5 C-atomos nagyobb moleku­lájú alifás vagy cikloalifás alkilmaradéR, 20 Rl szerves maradék, melyben kevesebb C-atom van, mint R-ben, X = oxigén, kén, nitrogén vagy szulfo­nil, míg Y hidrogént vagy alkálifématomot je-25 lent. E fajta vegyületeket pl. dodecilamino­ecetsav, dodeciliminodiecetsav, tetradeeil­oxiecetsav, hexadeciloxiecetsav, oxietij­oktadecilaminoecetsav, dodecilmerkapto-30 ecetsav, dodecilszulfonilecetsav; ügye­lembe jönnek továbbá olyan vegyületek is. melyeknek C-lánea egynél többször meg­szakított, így pl. a következő általános képletű vegyületek: 35 Rr—X—Ri—X—R3 —COOY. melyben R legalább 5 C-atomot tartalmazó alifás vagy cikloalifás alkilmaradék III és R2 szerves maradék, mely keve­sebb C-atomot tartalmaz, mint R, X = oxigén, kén, nitrogén vagy szulfo­nil, míg Y hidrogént vagy alkálifématomot je­lent. E fajta vegyületeket pl. úgy kapha­tunk, hogy a laurinsav monogliceridjét kétbázisos savval, pl. maiéin- vagy boros­tyánkősavval hozzuk cserebomlásra, ügy hogy a dikarbon savak félesztere képződik. A találmány céljainak továbbá olyan 50 termiékek is megfelelnek, melyek nagyobb molekulájú zsírsavak etanolamidjai és dikarbonsavak cserebomlásából származ­nak, továbbá a dikarbonsavaknak na­gyobb molekulájú alkoholokkal vagy ami- 55 nekkel képezett féleszterei vagy félamiő­jai, pl. hexadecilmaleinsavféleszter okto­decilborostyánkősavfélamid. Az említett anyagokat a pirofoszforsav sóival keverhetjük vagy a vízhez tetszőle- 60 ges sorrendben, kellő mennyiségarányban adhatjuk. A találmány szerinti keverékek mindennemű textilanyagok tisztítására, elsősorban fehérnemű mosására, továbbá használati tárgyak, pl. bútorok, padlók, 65 edények, ablakok stb. tisztítására alkal­masak. A keverékekhez más hozaganya­gokat is adhatunk, pl. glaubersót, hal­ványítószereket, mint persavak sóit, így nátriumperkarbonátot, káliumperszulfátot, 70 nátriumperborátot, nátriumhidroszulfítot, továbbá oldódásközvetítőket, pl. maga­sabbrendű zsírsavak glicerin-monoeszte-

Next

/
Thumbnails
Contents