115504. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés oxigénnel nehezebben forró nemesgázok előállítására, különösen levegőből

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 115504. SZÁM XXI/c. OSZTÁLY. — J\ 7457. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés oxigénnél nehezebben forró nemesgázok előállítására, különösen levegőből. I. G. Farbeimidustrie Aktiengesellsehaft cég Frankfart a/M. A bejelentés napja 1935. évi június hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi június hó 16-ika. Folyadékoknak vagy cseppfolyós gázok­nak elválasztására gyakran rektiíikáló vagy mosó oszlopokat használnak. Ezeket fűteni kell és ezt vagy az egész oszlop fű-5 tésével vagy az oszlop alsó végén alkal­mazott, retortának vagy elgőzösítőnek ne­vezett folyadéktartály fűtésével végzik. Ezek a retorták többé vagy kevésbbé nagy méretű, fazékszerű edények és ezért a fo-9 lyadéktartalom folytonos kavarását teszik szükségessé, abból a célból, hogy a folya­dék összetétele egy-egy retortának gya­korlatilag minden pontján azonos legyen. A retortában levő folyadékmennyiség 3 ahhoz viszonyítva, mely a hozzátartozó elválasztó oszlopból állandóan a retortába áramlik nagy, úgy hogy abban az esetben is, ha a retorta tartalmának egy részét folytonosaii folyékony állapotban elvezet­) jük, az elgőzösitő csak lassan öblítődik át. Mennél kisebb a retortából kivett folya­dékmennyiség, annál kedvezőtlenebb az átöblítés. Az oxigénnél nehezebben forró nemes-i gázoknak, elsősorban a kriptonnak a leve­gőiből vagy más, sx célnak megfelelő oxigén­tartalmú kiindulási elegyekből történő elő­állításakor a fent vázolt körülményeknek annyiban van szerepük, hogy ezek az el-i választási eljárások is számos esetben rektifikálással járnak. Ismeretes azonban olyan eljárás is, mely szerint a levegő szét­választásakor kapott cseppfolyós oxigént több egymásra következő fokozatban be-i gőzölögtetjük. A rektifikálás, illetőleg a többszörös begőzölögtetés kivitelénél a rek­tiíikáló oszlopok alján, illetőleg a be­gőzölögtető edényekben a tekintetbe jövő nemesgázok a cseppfolyós oxigénben fel­szaporodnak. Ugyanekkor azonban a ki- 40 indulási gázban tartalmazott, az oxigén­nél nehezebben forró más alkatrészek a cseppfolyós oxigénben szintén fokozódóan koncentrálódnak, ha csak azokat a kivá­lasztó oszlopokba való belépésük előtt cél- 45 szerű rendszabályokkal vissza nem tartot­tuk. Az itt elsősorban szerepet játszó, vi­szonylag nehezen illó alkatrészek a szén­hidrogének, melyeknek forrpontja részben még magasabb, mint az előállítandó ne- 50 mesgázoké. Ha a retortában levő oxigén­folyadékban utóbbiak koncentrációja na­gyobb mértékű, tehát akkor, ha a rektifi­káló oszlopból a cseppfolyós oxigénből osak keveset veszünk el, a folyadék szén- 55 hidrogéntartalma annyira felszaporodhat, hogy a szénhidrogének kikristályosodnak. Számos esetben már olyankor is mutatkoz­nak kiválások, amikor ezt a retorta tar­talmának átlagos szénihidrogénkoncentrá- 60 ciója alapján nem vártuk volna. Ez többek között azzal magyarázható meg, hogy a fűtőfelületeknek egyes helyeit az elgőzö­lögtetendő folyadék csak időnként éri és hogy ezeken a helyeken a szénhidrogének 65 kikristályosodhatnak. Ismeretes azonban, hogy ez a körülmény az elgőzölögtető fel­robbanását okozihatja. Aszerint, hogy a kiindulási gázkeverék mennyi szénihidro­gént tartalmaz, az említett veszélytől még 70 akkor is tarthatunk, ha a retortából meg­lehetősen jelentékeny folyadékmennyisé-

Next

/
Thumbnails
Contents