115474. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumikeverékek és gumiáruk előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI I5IRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 11Ö474. SZÁM. (XI,/l>.) OSZTÁLY. — H. 12866. ALAPSZÁM. Eljárás gumikeverékek és gumiáruk előállítására. Molnár István vegyészmérnök, mint Bodnár Pál szabómester, budapesti lakos jogutódja, Rákosliget. A bejelentés napja 1934. évi november hó 10-ike. A találmány kauesuktartalmú keveré­kek előállítására és ezekből előállított nyers- és vulkanizált termékekre vonat­kozik s a találmányi bejelentés alapjául í) az a Jelismerés szolgál, hogy az alant is­mertetett vegyületcsoportok több, legke­vesebb két tagjának a vulkanizálás alatti egyidejű jelenléte a vulkanizálási folya­mat megindulását megkönnyíti s lefolyá­l'j sában egyenletessé teszi. Már régen ismeretes a gumiiparba a szerves akeelerátoi ok és bizonyos fém­oxidok ú. n. aktivátorok együttes alkal­mazása révén a vulkanizálási folyamat 15 lefolyásának befolyásolása, ez azonban a találmányi eljárással szemben nemcsak hátrányos, hanem a használatos anyagok ós a találmány szerinti eljárásban használt vegyületek kémiai körükben nem is egyez-20 n<ek meg. Hátránya az eddig alkalmazott akcfelerátoroknak lényegesen drágább s sokszor mérges volta; némelyek elcsúfítják a festékek színeit, mások pedig a fél­készáruk raktározhatóságát, illetve a hul-25 ladékok ismételt feldolgozását teszik lehe­tetlenné. Vannak közöttük olyanok, me­lyeket az iparban használatos anyagok, illetve tisztátalanságaik, hatásukban bé­nítanak, sőt megakadályoznak. 30 Ajánlották továbbá az alkálifoszfátok­nak a gumiiparban akcelerátorként való használatát, azonban az ajánlott módon, . önmagukban alkalmazva az előnyükre írt akceleráló hatás alig észlelhető, amíg a 35 találmány keretében ugyanezek előnyösek­nek mutatkoznak. Ismeretessé lett a szakirodalomból az ammóniumszulfidnak, mint vulkanizáló ágensnak, a kén helyett való kipróbálása (Int. Crit Tabl. Vol. II. Page 256. Tab. 17), tí) nemkülönben az ammótni umpoliszulfidnak a latex vulkanizálásnál, az ú. n. Schidro­witz-fé'le eljárásban való használata. Ezek azonban nem váltak be. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy 45 az alább részletezett szulfidok, oly más vegyületek jelenlétében, melyeknek pH-ja Molliterenkénti koncentrációban nagyobb, mint 3, a vulkanizálási folyamatot igen előnyösen befolyásolják. Nemcsak hogy 50 az eddig alkalmazott anyagok említett hátrányai velük kapcsolatban nem jelent­keznek, hanem olcsóbbak s amellett a ter­mék fizikai és mechanikai tulajdonságai előnyös eb bek. 55 A találmány szerinti szulfidok a 1, 5—3, 5 fajsúlyú és 650—850 C° közötti olvadás­pontú fémes elemeknek, valamint az al­kalielemeknek (NH« is) szulfidjai, hidro­szulfidjai és poliszulfidjai. 60 A második csoport vegyületei ama foszfor, bór- ós szénvegyületek, melyek­nek pH értéke Mol/lit. koncentrációban nagyobb 3-nál és ama karboxil tartalmú szénvegyületek, melyeknek disszociációs 65 állandója (K25 C°) kisebb, mint 1X10-2 . • Ez utóbb említett csoportot kiegészítik az alábbi vegyületek, melyeknek jelen­léte bár nem elengedhetetlen, mégis elő­nyös, mert nemcsaik a vulkanizálás fő- 70 reakcióját segítik, hanem gátolják a má­sodrendű reakciókat, így a depolimerizá­lódást s ezzel a terméket javítják. Ezek: a foszfor oxidjai, a foszforossav és alkáli­sói, azok az organikus sók, vagy konden- 75 zációs termékek, melyeik akkor keletkez-

Next

/
Thumbnails
Contents