115470. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nem tapadó szenek kokszolására

MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BIROSAG ff SZABADALMI LEÍRÁS 115470. SZÁM II/a. (IVli/1.) OSZTÁLY. — G. 7481. ALAPSZÁM. Eljárás nem tapadó szenek kokszolására. Dr. Gottfried László ügyvéd és Szász Oszkár tisztviselő, mindketten Miskolcon. A bejelentés napja 1933. évi május hó 27-ike. A hevítéskor megolvadó ós összefüggő szilárd darabokká egybeforró, vagyis kok­szolható szénféleségeket tapadóképeseknek nevezzük. Kismértékű tapadóképesség sza­ft mcs széiiíajtánál észlelhető, azonban csiak néhány kőszéniéleség és kivételesen né­mely barnaszénfajta szolgáltat olyan he­vítési maradékot, amely kokszként értéke­síthető. Vannak viszont egyáltalán nem 10 tapadó szénféleségek, amelyeknek heví­tés! maradéka, a szokásos kokszolási mód­szerek során, porrá és darává hullik szél. Ez a maradék, éppen úgy, mint a kevéssé tapadóképes szenek hasonló maradéka, lí> kellőkép csakis briketté sajtolva értékesít­hető. Kevéssé, de bizonyos mértékben tapadó­képes szénféleségeket már eddig is sikerült olykép kokszosítani, hogy aprójukat jó 20 tapadóképességű szenek aprójával elke­verve vetették alá a szokásos kokszosítási folyamatnak. Nem-tapadó szénféleségek­ből, pl. a dunavidéki é? ehhez haisonló barnaszenekből azonban ilymódon még 25 akkor som sikerült használható kokszot kapni, ha a keverékben a nem-tapadó szénféleséghez képest a jó tapadóképes­ségű szén lajt a túlsúlyban volt. Ismeretes, hogy a szenek tapadókópes-30 sége, illetve kokszolliatósága a tartalma­zott bitumen mennyiségétől és minőségé­től függ. Bizonyos bitumenféleségek je­lenléte a kokszképződést elősegíti, más bi­tumenfajták viszont, különösen az ala-3ö csonv hőfokon forrók, hatástalanok, sőt egyes esetekben hátrányosak a kokszkép­ződésre. Ha valamely jó tapadóképességű szénből a bitument oldószerrel kivonják, a szén tapadóképességét elveszti. Ha a ki­vonatolt szénhez a kivont bitument újból 40 hozzákeverik, a tapadóképesség egyes ese­tekben helyreáll, más esetekben nem. Ez függ pl. a használt oldószer minőségétől, Egyes szurokféleségekből, pl. kőszónká t rányszurokból, ugyancsak kivonhatók bl- 45 zonyos oldószerekkel olyan, főleg magas forráspontú bitumenek, amelyek a kivo­natolás folytán tapadóképosségét elveszí­szített szénnek tapadóképességát. helyre­állítják, ugyanezen kátrányokból más 50 oldószerekkel kivont, más bitumenfrak­ciók viszont az elvesztett tapadóképessé­get ncan állítják helyre. Közelfekvőnek látszott, hogy a nem-ta­padó szénfajták, pl. az említett dunavi- 55 dőki tarnaizienek is felhasználhatók lehet­nek koksz előállítására, ha ezeket jó ta­padóképességű szénből, vagy az ezek le­párlási termékeként kapott kátrá.nyszu­rokból kivont bitumenekkel keverve vet- 60 jiik alá a kokszolási folyamatnak. Ilymó­don azonban a várt eredményt elérni neon sikerült. Az eredmény elmaradása arra vezethető vissza, hogy a kokszothatóság egyrészt az összbitumen és a kokszolandó 65 szén Oíartalma közötti bizonyos arány­tól, másrészt a bitumenféleségek egymás­közötiti arányától, főleg attól is függ, hogy az alacsony forrpontú bitumenekhez képest a magasabb forrpontiiak túlsúly- 70 ban vannak-e. Kísérleteket végeztünk oly irányban.

Next

/
Thumbnails
Contents