115462. lajstromszámú szabadalom • Fordulatszám-szabályozóberendezés befecskendezéses égési erőgépekhez

HÁGTAK íIRÁLYI SZABADALMI BDtŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115462. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B. 13332. ALAPSZÁM. Fordulatszám-szabályozóberendezés befecskendezéses égési erőgépekhez. Róbert Bosch Aktieng'esellschaft cég- Stuttgart. A bejelentés napja 1936. évi március hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi április hó 11-ike. A találmány fordulatszám-szabályozó­berendezés olyan befecskendezéses égési erőgépekhez, amelyeknél a befecskendezési mennyiséget a légbevezetőcsőben uralkodó 5 nyomással vezérelt pneumatikus szabályozó szabályozza, mimeUett a légbevezetőcsőben tetszésszerinti beállítható fojtószerv7 vari. Az ilyenfajta szabályozók nem működnek, ha a légbevezetőcsőnek és a szabályozóhoz 10 menő toldatának a szabályozó alnyomást létesítő elrendezése a légáram megfordu­lása esetén a szabályozóban nem idéz elő ugyanolyan vagy hasonló nyomásokat,, mint a légáram üzemi iránya mellett. Az ilyen 15 irányváltozás pl. akkor következhetik be, ha a jármű erős emelkedésen ügyetlen ke­zelés folytán visszafelé gurul és a jármű­motort arra kényszeríti, hogy az vele együtt szintén visszafelé fusson; ekkor a gép a iki-20 puffogócsőből szív és a hengertöltetet a légbevezetőcsőbe tolja. Ez esetben a sza­bályozó zárt fojtócsappantyú mellett sem tud üresjáratra szabályozni, minthogy ek­kor a megcsapolásí helyen már nem ural-25 kodik a kitolt hengertöltet alnyomása vagy légköri nyomása. A szabályozó tehát zárt fojtócsappantyú ellenére is teljes terhelésre állna be. Ezt a hátrányt elkerülhetjük, ha a talál-30 mány értelmében ,a pneumatikus szabá­lyozó szabályozókamrája a légbevezetőcső­nek a fojtószervet megkerülő mellékágához csatlakozik, amely olyan méretű, hqgy azon még zárt fojtószerv esetén is legfeljebb 35 az üresjárati légmennyiség áramolhat ke­resztül. Ezt a találmány szerinti gondola­tot igen egyszerűen megvalósíthatjuk pl. úgy, bogy a légbevezetőcső mellékágába szimmetrikus venturii iktatunk és a szabá­lyozóhoz menő vezetéket e venturi közepén 40 csatlakoztatjuk. A rajz a találmány különböző kiviteli példáit mutatja. A rajzon az 1. ábra egyik kiviteli alaknak, a 2. ábra másik kiviteli alaknak és a 45 3. ábra harmadik kiviteli alaknak váz­lata. Az 1. ábrán az ismert szerkezetű befecs­kendezőszivattyú (1) házában (2) bütyök­tengely és (3) szivattyúdugattyúk vannak; 50 ez utóbbiakat a (4) fogasrúd tengelyük körül elfordíthatja és ezek az elfordítás foka szerint a szabályozandó égési erőgép hengereibe több vagy kevesebb tüzelőanya­got szállíthatnak. A (4) fogasrudat apneu- 55 matikus szabályozónak (5) dugattyúja állít­hatja át, amely szabályozónak hengere egyrészt a (16) cső útján a gép (8) szívó­vezetékével, másrészt (7) nyílás útján a külső levegővel áll összeköttetésben. A 60 szívóvezeték átáramlási keresztmetszetét a (9) fojtócsappantyúval szabályozhatjuk, amelyet a (10) emeltyű és a (11) össsze­kőtőrúd útján a (12) lábemeltyűvel állít­hatunk át. A fojtócsappantyú a (8) szívó- 65 vezetékben ülő (13) venturibetétben leng. E betétben a (14) hosszcsatorna és a két (14a) és (14b) keresztcsatorna mellékágat alkot, amely a szívóvezetéknek a (9) fojtó­csappantyúval szabályozott helyét megke- 70 rüli. Ez a megkerü 1 ővezeték olyan méretű, bogy azon még teljesen zárt fojtócsappan­tyú mellett is legfeljebb az üresjárati levegőmennyiség áramolhat át. E meg­kerülővezeték (14) hosszcsatornájában a 75 szimmetrikus (15) venturi ül és a pneuma-

Next

/
Thumbnails
Contents