115407. lajstromszámú szabadalom • Kártevőirtószerek

MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 115401. SZÁM. X/h. OSZTÁLY. — F. 7358. ALAPSZÁM. Kártevőirtószerek. I. G. Farbeniiiclustrie Aktiéiig esellschaft cég-Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1935. évi február hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 8-ika. Ismeretes, hogy a derrisből, páretrum­ból és hasonló hatású drogokból kapott, állati és növényi kártevőket elpusztító hatóanyag vízben egyáltalában nem, vagy ó csak nehezen oldódik. Ezért a poralakba hozott drogot vízben, illetve szappanolda­tokban iszapoltan alkalmazzák, illetve a drogok hatóanyagaiból készült kivonatok­nak, illetve szuszpenzióknak szerves oldó-10 szerekkel, mint alkohollal, benzollal, szén­tetrak lóriddal, olajokkal, kőolajjal stb. előállított oldatait használják, melyekkel az élősdiek által megtámadott helyeket közvetlenül kezelik. Ez az eljárás célsze-15 rűtlemsége miatt nem vált be, különösen, mert a drogok hatóanyagait az élősdiek irtására csak nagyon tökéletlenül hasz­nálja ki. Ezért azt is ajánlották, hogy a hatóanyagoknak szerves oldószerekkel, 20 mint alkohollal, benzollal, széntetraklorid­dal stb. készült oldatait közvetlenül fel­használásuk előtt vizes szappanoldatok­hoz, fehérjeoldatokhoz vagy más kolloi­dális oldatokhoz adjuk, azért, hogy a ható 25 alkatrészeknek finom elosztását érjük el. De ezeknek az ismert eljárásoknak is szá­mos hátrányuk van, melyek az említett oldószereknek és felhasznált diszpergáló szernek természetéből származnak. így pl. 30 alkohol a hatóanyagokat nem oldijia ele­gendő mértékben, míg a szénhidrogének, mint benzol, széntetraklorid stb. a ható­anyagokat ugyan jól oldj'ák, de vízben tel­jesen oldhatatlanok és azokat az emulgáló 35 szernek használt szappanoldat is csak igen rosszul diszpergálja. Ennek az a követ­kezménye, hogy az emulziók rövid idővel elkészültük után alkatelemeikre válnak széjjel, amikor is a szerves oldószerek és velük a drogok hatóanyagainak jelenté- 40 keny része — a mindenkori fajsúlynak megfelelően — az emulziók felszínére emelkednek vagy azok aljára süllyednek, ami a kártevők célirányos irtását termé­szetesen lehetetlenné teszi. Az említett 45-ismert eljárások további hátránya a szap­panoldat felhasználásának szükségessége, melynek lúgtartalma a drogok hatóanya­gát megbontja és a szer felhasználását iíen gyakran bonyolulttá teszi. 50 Azt találtuk, hegy a dervis, piretrum és hasonló hatású drogok hatóanyagainak szerves oldószerekkel készült oldatai víz­zel huzamosabb ideig tartósan maradó emulziókat adnak, ha szappanmentes sem- 55. leges emulgáló szereket tartalmaznak. A találmány szerinti eljáráshoz legkülönbö­zőbb kémiai osztályokhoz tartozó emulgáló szereket használhatunk. Ezek úgynevezett savanyú vagy lúgos emulgáló szerek le- 60-hetnek, azzal az egyedüli feltétellel, hogy azokat semlegesre állítjuk be, minthogy az emulgáló szerek savassága vagy lúgos­ság'a a hatóanyagokra nagyon károsan hat. A találmány szerinti eljárással elő- 65-állítható oldatok vízzel jó emulziókat ad­nak, melyek nagy parazitaölő hatásúak és szappan felhasználását feleslegessé teszik. Azt találtuk továbbá, hogy az említett drogok szerves oldószereiként különös 70-előnnyel használhatjuk többértékü alko­holoknak vízben oldható étereit vagy esz-

Next

/
Thumbnails
Contents