115388. lajstromszámú szabadalom • Köszörülő készülékkel felszerelt biztonsági borotvakészülék

MAGTAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115388. SZÁM. 111/B. OSZTÁLY. — L. 7033. ALAPSZÁM. Köszörülő készülékkel felszerelt biztonsági borotvakészülék. Lehmaim Ferenc kereskedő Zürich és részbeni jogutódja, Dr. Wyss Oswald Fidel vegyész Zürich. A bejelentés napja 1936. évi január hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi február hó 15-ike. Az eddigi borotvakészülékek számos vállfájának mindegyike a kezelés tekinte­tében annyiban volt hátrányos, amennyi­ben használatuk után minden esetben 5 szétszedendőík, tisztítandók, szárítandők és azután a további használathoz újból összeállítandók voltak. Ezeknek a készü­lékeknek azonban az a nyílván még sú­lyosabb hátrányuk is volt, hogy pengéjű­it) ket a metszőéi kopása folytán időnkint ki kellett cserélni. Az elkopott borotvapengék utőköszörülésére ugyan a köszörülő ké­szülékek egész .sorozatát alkalmazták már, de eltekintve attól, hogy az ilyen se-15 gédkészülékek a borotvapenge túlságos koptatását okozhatták, az ilyen segédké­szülékekkel létesített utóköszörület pon­tosságáról és élességéről nem lehetett szó, még pedig már abból az okból sem, mert 20 a borotvapengén a segédkészülékkel lé­tesített köszörülési szög a pengének a gyárban eredetileg létesített köszörülési szögével egyáltalán nem egyezett. A találmány szerinti biztonsági borot-25 vakészülék, mely az említett hátrányok­tól teljesen mentes, oly előnyös szerkezet­tel tűnik ki, mely a borotvapenge köszö­rülésére a pengének magában a borotva­készülékben maradó állapotában létesít a 80 penge és különálló, fésűs^erűen kiala­kított, a pen ge metsznélét. illetve éleit két­oldalt köszörülő pofák közötti viszonyla­gos köszörülőmozgást. Ezeket a köszörü­lőpoifákat előnyösen szintén magában a 85 borotvákészülékben helyezzük el, mely célból a készülék fejrészét tok alakjában szerkeszthetjük és ebben a köszörülő pofákat rugózóan ágyazhatjuk. A borot­vapengét ebben a tokban célszerűen eltol­hatóan ágyazzuk és kényszermozgású 40 hajtószerkezettel szereljük fel. Az így a tök'ban eltölhatóan ágyazott borotva­penge köszörüléséhez szükséges viszony­lagos mozgást kézzel vagy motorral haj­tott működtető részekkel adhatjuk a pen- 45 gének. A köszörülő pofák azonban a bo­rát vakészül ék e n ikívül üs alkalmazhatók. Lehet azokat pl. a tulajdonképpeni bo­rotvakészüléktől téljesen elkülönített kö­szöirülőpofatartó'ba, rugózó ágyazással bei- 50 építeni, ahol is ezt a tartót célszerűen cseppfolyós köszörülőanyag felvételére szánt edényben erősítjük meg. Egyébként a találmány szempontjából alárendelt jelentőségű, hogy a köszörülő- 55 pofákat magába a borotvakészülékbe épít­jük-e be, avagy a készüléken kívül alkal­mazzuk-e. Fontos csak az, hogy a bo­rotvapenge magában a borotvakészülók­ben maradó állapotában kap a fésűszerű, a 60 pengét mindkét oldalon köszörülő pofák­hoz viszonyított köszörülési mozgást, ami­vel kényelmes köszörülést, valamint gyors és kétoldali, jó köszörületet. érünk el. A találmány szerinti, köszörülő készü- 65 lékkel felszerelt biztonsági borotvakészü­léknek, különösen a köszörülőpöfáknák ma­gába a borotvakészülékbe való beépítés esetén, az a további előnye, hogy a borot­vapenge metszőélének kiváló minőségű 70 köszörű-letét érjük el, minthogy a penge köszörülése minden egyes köszörülési fo­lyamatnál ugyanazon köszörülési szög alatt megy végbe, sőt a penge, — ha azt

Next

/
Thumbnails
Contents