115357. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz felnyítókészülékkel

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIEAS 115357. SZÁM. XVI/a. OSZTÁLY. — S. 16323. ALAPSZÁM. Konzervdoboz felnyítókészülékkel. Sada Alfonso gyáros Milano. A bejelentés napja 1936. évi április hó 6-ika. A találmány konzervdoboz a fedelén felemelhetően megerősített kétkarú nyitó­emelővel. Ez a nyitóemelő a fedél önma­gában ismert gyengített vonalára hat be, 5 mimelett a találmány az emelő különle­ges megerősítési módjában van, mely le­hetővé teszi, hogy a nyitóemelő egyik vé­gét húzva, az egész fedelet könnyen és biztosan letéphessük. 3 A találmány értelmében a kétkarú nyitóemelő tengelyirányban el nem tol­hatóan oly keresztszemben van elrendezve, melynek a doboz közepe felé fekvő szárai a fedélre forrasztottak.. Ezzel az elrende-5 zéssel azt a lényeges előnyt érjük el, hogy a nyitóemelő magasbahúzásakor a fedél aránylag nagy kör szelete hajlik el és a fedélfelület egyéb részeihez viszonyítva, lényegileg merőleges helyzetben állapo-0 dik meg. Ez a körszelet így szilárd tá­maszt alkot, mely a fedél egyéb részeinek a feltépését lényegesen megkönnyíti és a nyitóemelőnek a fedélről való leszakítá sát vagy annak beszakadását megakadá-5 lyozza. A találmányra továbbá jellemző, hogy a fedélen a keresztszem forrasztási helyén kis mélyedés van, mely a .szem szárain kívül azokat körülvevő és a fedélhez rög-0 zítő forrasztófémet is befogadja. A fedél síkjából csupán a nyitóemelőt tartó gyűrűalakú ezemrész áll ki. E mélyítésből különböző előnyök szár­maznak: r. Az (a) hajlítási helyet erősíti, amivel az (s)-vonallal határolt fedélrésznek lefelé való kilendítése minden esetre biztosítva van és a fedélnek ezen a helyen való be­hajlása akadályozva lesz. A fedélnek e helyen való megerősítése megakadályozza, 40 hogy az egész fedél leszakításakor az emelőgyűrűnek felfelé való húzásánál a fedél felfelé kihajoljon. A fedélen alkalmazott mélyedés, a ké­szülék biztos működéséhez fontos fentebbi 45 előnyökön kívül a szemnek a forrasztását megkönnyíti és forrasztófémnek nagyobb tartást biztosít, mintha azt a fedél sík fe­lületén helyeztük volna el. A mélyedés továbbá a dobozok szériagyártásánál is 50 előnyös, mert a forrasztást a fedél ponto­san meghatározott helyére kell felvin­nünk, hogy az emelő egyik vége a fedél gyöngített vonalára essék. A találmányt a mellékelt ábra szemlél- 55 teti. Az 1. ábra. nyitóemelővel ellátott konzerv­doboz távlati nézete, a 2. ábra felülnézete, a 3. ábra a doboz közepén vett hosszanti 60 metszet, az emelőnek a nyitáskori két kü­lönböző helyzetével, a 4. ábra középen vett keresztmetszet. Az (a) dobozfal fáncolt (b) széle közelé­ben ismert módon gyengített (c) vonal 65 van. Az (f) nyitóemelő a fedélen radiáli­sán elhelyezve az (e) keresztszemben nyugszik, mely szemnek a szárai a doboz közepe felé irányulva, a fedélhez vannak forrasztva. (1., 2. ábrát). A nyitóemelő a 70 keresztszemben tengelyirányban el nem tolhatóan van rögzítve. E célra pl. a (g) bütyköket alkalmaztuk. Az emelő végét, célszerűen (h) szúróéllel látjuk el. A két­karú emelő szabad végén az (i) vonógyíi- 75 rűt alkalmaztuk.

Next

/
Thumbnails
Contents