115326. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzációs termékek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115326. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — K. 12662. ALAPSZÁM. Eljárás kondenzációs termékek előállítására. Dr. Kraus Wilhelm vegyész, Wien-ben. Pótszabadalom a 111811. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi július hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi július hó 31-ike. A 111811. sz. törzsszabadalom szerinti eljárás kondenzációs termékek előállítá­sára irányul, karbamidból, ill. karbamid­nak és egyéb, formaldehiddel reagáló ve-5 gyületeknek keverékeiből^ formaldehid- és hexametiléntetraminból, ill. a hexametilén­tetraminhoz hasonlóan ható vegyületekből. Az eljárás lényege az, hogy savanyú kon­taktanyagok hozzáadása mellett dolgozunk. 10 Ez a találmány ennek az eljárásnak a változata és további kifejlesztése. Előnyösnek mutatkozott a kondenzációs folyamatot a savanyú reakció elérése után hidegen továbbvezetni és ezen munkamód 15 kivitelében először közbenső termékeket előállítani s azután ezen közbenső termé­keket a végtermékbe átvezetni. A törzs­szabadalomhoz tartozó 113808. sz. pótsza­badalom olyan eljárást ismertet, amely 20 szerint a hexametiléntetramin egész meny­nyiségét oly kis mennyiségű karbamiddal és formaldehiddel kondenzáljuk, hogy nem keményíthető, sajtolási célokra gyakorlati­lag használhatatlan, savanyúan reagáló 25 kondenzációs termékek álljanak elő, majd a karbamid és formaldehid megmaradt részének, vagyis a főtőmegének hozzáadása plán, meteg hozzávezetése nélkül, hide­gen, gyakorlatilag sajtolható termékekig 30 vezetjük tovább a kondenzációt. A vissza­maradó karbamidnak és formaldehidnek ilyetén hozzákapcsolása révén keményít­hető kondenzációs gyanták keletkeznek, az oldásra használt víz egészének jelenlété-35 ben. Szükséges tehát az oldásra használt vizet lehetőleg óvatosan, célszerűen atöltő-és rostanyaggal való előzetes összekeverés után, a lehető legalacsonyabb hőmérsékle­ten eltávolítani. Ezenfelül a még víztar­talmú kondenzációs terméknek a nagy tér- 40 fogatot elfoglaló cellulózával való keverése következtében a szárításhoz nagy területre van szükség. Kitűnt, hogy mindkét említett hátrány elkerülhető és eddig ismeretlen, vízmentes 45 és töltőanyagokkal könnyen elegyíthető gyanták állíthatók elő, ha, a találmány értelmében, egyrészt a hexametiléntetra­min fölöslegben alkalmazott egész mennyi­ségével elegyített karbamid-formaldehid- 50 részletet önmagában, savanyú kontakt­anyagok jelen- vagy távollétében, rendes vagy csökkentett nyomáson való bepárlás útján, a víztől egészen, vagy csaknem egé­szen megszabadítjuk. E rendszabály al- 55 kalmazásával eddig ismeretlen gyanták áll­nak elő, amelyek önmagukban vagy a ké­sőbb leírandó, a keverésre rendelt gyanta­részletben könnyen megolvadnak vízben közvetlenül vagy előzetes duzzasztás után 60 oldhatók és amelyek, mint említettük, eb­ben az alakjukban melegsajtóban valósaj­tolásra alkalmatlanok, miután nem kemé­nyíthetők. Másrészt a karbamid és formaldehid 65 megmaradó mennyiségét szintén önmagá­ban, azonban a polimerizációt elősegítő kontaktanyagok adagolása nclküL rendes vagy csökkentett nyomáson való bepárlás­sal a víztől egészen vagy csaknem egészen 70 megszabadítjuk. Ha a formaldehid erősen savanyú, úgy azt közömbösíteni kell. A le-

Next

/
Thumbnails
Contents