115287. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényállóságot adó cserzőanyagok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI #ö||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115387. SZÁM. Xl/a. OSZTÁLY. — Gr. 7936. ALAPSZÁM. Eljárás fényállóságot adó cserzőanyagok előállítására. J. R. Geigy A.-G. cég- Basel. A bejelentés napja 1935. évi májas hó t-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi mijus hó 11-ike. A 98724. számú szabadalmi leírás sze­rint az eddigiektől eltérő összetételű cserzőanyagokat kaphatunk, ha szulfonáló szereknek fenolokra való oldható behatási 5 termékeit karbamidnak vagy az utóbbi formaldehidvegyületeinek jelenlétében for­maldehiddel kondenzáljuk, még pedig erős savas oldatban, fokozott hőmérsékleten és hosszabb tartamú reakcióval. 0 Az ily cserzőanyagokkal előállított bőrök nagy teltségükkel, lágyságukkal és világos színükkel tűnnek ki, azonban fényállósá­guk, noha szintén eléggé jó volt, a fokozott követelményeknek nem felelt meg. 5 Az 587496. számú német szabadalmi le­írásból továbbá ismeretessé vált, hogy ha a karbamidból és formaldehidből lúgos oldatban kapott kondenzációs termékeket, különösen dimetilolkarbamidot, amelyek-0 nél több mint 1—2 molekula formaldehi­det 1 molekula karbamiddal alkalmaznak, aromás szénhidrogéneknek vagy hidroxil­vegyúleteiknek szulfonálási termékeire hagyunk behatni, akkor oly cserzőanya­a gokhoz jutunk, amelyek fehérebb színük­kel és azzal, hogy erősebb savas oldatok­ban is oldhatók, a 98724. számú szaba­dalmi leírás szerinti cserzőanyagokat fel­iülmúlják. 3 Azt találtuk, hogy igen nagyfokú fény­állóságot adó cserzőanyagokat sikerül elő­állítanunk, ha a fenolszulfonsavnak kar­biminidal és formaldehiddal való konden­zációját az alább jellemzett enyhébb 5 reakciófeltételek között foganatosítjuk; a kapott termékek a fényállóság tekinteté­ben az 587496. számú német szabadalmi leírás szerinti legjobb termékeket is felül­múlják és az ezen szabadalmi leírás sze­rinti eljárással ellentétben, idő- és munka- 40 megtakarítással, egyetlen munkafolyamat­ban állíthatók elő. Az említett enyhébb reakciófeltételek alatt mindenekelőtt a reakcióoldat savassági fokának jelenté­keny, egészen a közömbösségi pontig és 4í> fokozott hőmérséklettel kapcsolatos csök­kentése, vagy pedig erősen savanyú oldat­ban, alacsonyabb hőmérsékleten foganato­sított kondenzáció értendő. Ezek között a végletek között természe- 50 tesen minden változat alkalmazható, ahol is a tekintetbe jövő három tényezőnek: a savassági foknak, a hőfoknak és a kon­denzáció tartamának észszerű megváltoz­tatásával minden egyes esetben sikerül 55 azokat a feltételeket megtalálnunk, melyek fényállóságot adó cserzőanyagokhoz vezet­nek. A hőfok szobahőmérséklet és 120 C° között, az oldat savassági foka pedig a kondenzálás foganatosításánál, a reakció- 60 massza minden kilogrammjára számítva (titrálással meghatározva) 100—5000 cm3 normállúgnak megfelelő érték között vál­tozhat. A karbamid, formaldehid és a fenol- 65 szulfosav mennyiségi arányai tág határok között ingadozhatnak, azonban előnyös, ha 1 molekula fenolanyagra legalább 1 mole­kula formaldehidet alkalmazunk. Az eljárás továbbá nem szorítkozik csu- 70 pán a karbamidra, minthogy ennek he­lyettesítési vegyületei, valamint karbami­dot adó vegyületek is alkalmazhatók. Ugyanez áll a formaldehidre is, mely for­maldehidet adó anyagokkal, valamint sa- 75

Next

/
Thumbnails
Contents