115281. lajstromszámú szabadalom • Készülék sörös hordók vagy más folyadéktartályok csaplyukainak zárására és nyitására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115281. SZÁM. XXI/d. OSZTÁLY. — B. 13262. ALAPSZÁM. Készülék sörös hordók vagy más folyadéktartályok csaplynkainak zárására és nyitására. Barnes Frederick John Tre vallon, serfőző technikus, Kiiig'stoii Hill (Anglia). A bejelentés napja 1935. évi december hó 30-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1934. évi december hó 31-ike. A találmány javílolt készülék söröshor­dók vagy más folyadéktartályok csaplyu­kainak zárására és nyitására. A találmány szerinti készülékek a hordó ö vagy tartály csaplyukába helyezhető hü­velye van, benne csavarral működtetett szeleppel, mellyel a hüvelyben lévő, a fo­lyadékot a tartályból kifelé vezető nyí­lást rendszerint zárva tartjuk. 10 A készülék továbbá a folyadék leereszté­sére szánt, a hüvellyel folyadéktömítően összekötött, oly szerkezetet tartalmaz, mely­nek egyik irányú elforgatása a szelepnek fészkéről való lecsavarását, másik irányú 15 elforgatása pedig a szelepnek a fészkére való rácsavarását idézi elő. A készülék leeresztő szerkezte külön fo­lyadékcsappal is szerelhető fel, mellyel a rajta átáramló, kibocsátandó folyadék 20 mennyisége szabályozható. Az imént jellemezett leeresztőszerkezet kialakítása célszerűen olyan, hogy annak az említett hüvellyel vagy nyílással való összekapcsolása a hüvelybe való behelye-25 zése után csupán csekély részfordulatot igényel. Az utóbbi megoldás nemcsak azt a le­hetőséget nyújtja, hogy a lecsapoló műve­let az eddigieknél sokkal gyorsabban foga-80 niatosítható, hanem oly esetekben, melyek­ben a lecsapoló készülékhez tömlőt csato­lunk, a tömlő forgatása a legkisebb mér­tékre szorítkozik. A rajzokon a találmány szerinti készü-3ö léknek két példaképem megoldási alakja látható. Az 1. ábra az egyik megoldási alak oldal­nézete, ahol a leeresztő szerkezet a sze­ieplarló résztől eltávolítva látható. A 2. ábra a szeleptartó részt a benne lévő 40 szeleppel együtt, végnézetben szemlélteti. A 3. ábra a leeresztőszerkezet belső vég­nézete. A 4. ábra az egész készüléknek részben oldalnézete és részben hosszmetszete, a 45 leeresztőszerkezet működő helyzetében. Az • 5. ábra a készülékből eltávolított szelep­szerkezet oldalnézete. A 6. ábra a készülék másik megoldási alak­jának részben oldalnézete, részben függé- 50 lyes hosszmetszete. A 7. ábra oly kulcs távlati nézete, mely-Ive I a szelep a készüléken belül beállít­ható vagy a készülékből eltávolítható. Az 1—5. ábrák szerinti készüléknek 55 a hordó csaplyukába csavarható külső­csavarmenetes (1) hüvelye van, mely külső végén. (2) karimát hord; ez oly alakú, illetve oly bevágásai vannak, hogy csavarkulccsal, vagy más szerszámmal 60 megragadható és így az (1) hüvely a működő helyzetébe csavarható, amikoris a (2) karima belső (bal) oldala a hordó­hoz ütközik. Az (1) hüvely furatának belső része a 65 külső résznél kisebb átmérőjű és gyors­hatású (3) csavarmenetet hord, mellyel hasonló csavarmenetes (4) csőrész kap­csolódik. Ennek a csőrésznek külső és belső (a csavarmeneten innen és túl eső) 70 részei simák és — mint (5)-nél és (5a)­nál látható — lyukazottak, a csőrész belső

Next

/
Thumbnails
Contents