115261. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék csőtoláshoz való keskenyített fenekű lyukasztott bocsok sajtolására

MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115261. SZÁM. Xll/e. OSZTÁLY. — A. 4024. ALAPSZÁM. Eljárás és készülék csőtoláshoz való keskenyített fenekű lyukasztott bocsok sajtolására. Alfina Immobilien-, Finaiizierung's- & Verwaltungs A. G. Glarus (Svájc). A bejelentés napja 1936. évi február hó 17-ike. A találmány fémcsövek oly előállítására vonatkozik, amelynél a lyukasztott, serleg­alakú bocsot egyetlen munkamenetben kell nagyszámú nyujtókaliberen keresztültolni, 5 melyek a bocsot a munkaanyag kereszt­metszetének Vs részénél kisebb méretre, egyhuszadára vagy még ennél kisebbre való csökkentésével közvetlenül vékony­falú csővé nyújtják. Ezen eljárásnál fon-10 tos, hogy a bocs lyukasztása tökéletesen központos legyen és hogy a bocs feneké­nek a tolótövis révén történő igénybevé­tele lehetőleg csökkentessék. Ezen utóbbi célból a bocs fenekének olyként kell foko-15 zatosan pl. kúposán vagy ogiválisan kes­kenyednie, hogy az összes nyujtókaliberek a munkadarabot a kaliberbe hatolásakor a tömör fenék mögött, tehát oly keresztmet­szetben támadják meg, amelyet már a 20 tövis alátámaszt. A munkadarab fenekét a tövis akkor veszi legnagyobb mértékben igénybe, amidőn a munkadarab hátsó, nyitott vége a legnlagyobb kaliberen megy keresztül, mert ezen pillanatban legna-25 gyobb a megmunkálandó anyag kereszt­metszete és a munkadarabot egyidejűleg megmunkáló kaliberek száma. Fontos te­hát az, hogy a munkadarabnak ezen pilla­natban kifejtett ellenállása lehetőleg csök-80 kentessék anélkül, hogy a legnagyobb kali­berben történő nyújtást csökkenteni kelljen. A találmány már most oly eljárás és készülék, amely tökéletesen tengelyirányú 35 lyukasztás mellett a bocsfenék keskenye­désének fokozatosságát biztosítja, a bocs hátsó nyitott végét pedig úgy alakítja, hogy a munkadarab hátsó végének a leg­nagyobb kaliberen való keresztülhaladása­kor fellépő ellenállás csökken. 40 A mellékelt rajzon: 1. ábra az odor hosszmetszete, a belé helyezett lyukasztandó boccsal. 2. ábra az odor, az ezt tökéletlenül ki­töltő lyukasztott boccsal. 45 3. és 3a. ábra a találmány szerint saj­tolt bocsok távlati képe. 4. ábra a találmány szerinti sajtó példa­képem megoldási alakjának függőleges metszete. 50 5., 6. és 7. ábra kerek ingót saj tolásának három fokozata. 8. ábra odor és sajtoló-szerszám, négy­élű munkadarab sajtolására, függőleges metszetben. 55 9. ábra a tológyűrű alulnézete. Eddig a bocsot tudvalevőleg úgy sajtol­ták, hogy egy négyszögkeresztmetszeíű nyers hengerelt rúdról levágott (k) bugát izzó állapotban (1. ábra) feneke felé ogi- 60 válisan működő hengeres (a) odorba he­lyezték és tengelyirányban a (b) tövist saj­tolták be (2. ábra). E közben a tövisnek a munkaanyagot úgy oldal-, mint fenék­irányban annyira kell az odor falaihoz 65 szorítania, hogy az odor hengeres és ogi­vális része is kitöltessék. Azonban a gya­korlatban nem érhető el, hogy a levágott izzó hasábalakú buga a gyengén kúpos odorban pontosan centrikus helyzetben fe- 70 küdjék. A buga keresztmetszetének átlója és az odor felső átmérője között néhány

Next

/
Thumbnails
Contents