115259. lajstromszámú szabadalom • Menstruációs csomó

MAGYAR KIRÁLYI ®SÖI| SZABADALMI BÍRÓSÁG ^^I^MM^'ÍME? SZABADALMI LEÍRÁS 115359. SZÁM. VIIje, OSZTÁLY. — T. 5533. ALAPSZÁM. Menstruációs csomó. Tampax Sales Corporation cég- Denver (A. E. Á.). A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 6-ika. A találmány szerinti készülék a, havi­kötők helyettesítésére való és azzal tűnik ki, hogy használat közben erősen kiterjed, míg használat előtt csak egész kevés helyet 5 foglal el. Mint más ilyfajta készülékek,, a találmány szerinti készülék is rostanyagból való csomó és a találmány szerinti készü­léknél más ilyfajta készülékekkel ellentét­ben, gondoskodás történt arról, hogy a 10 csomó eltávolításánál az összes rostok eltá­volíttassanak. A készülék továbbá azzal is kitűnik, hogy használat utáni eltávolítása alkalmával a csomó kiegyenesedik és meg­hosszabbodik, miközben átmérője csökken. 15 A találmány szerinti készülék további előnye, hogy könnyen hozzáférhető csoma­golásban hozható forgalomba, amelyben a használatig megmarad és a csomagolás­bői való kivétele után a készülék maga 20 közvetlenül felhasználható a csomónak a használati helyre való bevezetésére. A találmány előnye az is, hogy a folya­dékoknak nagy mértékben; való ahszorbeá­lására képes csomót használatra kész hely-25 zetbe hozhatjuk anélkül, hogy azon éles szélek vagy sarkok volnának. A rajzon a találmány szerinti készülék­nek egyik példaképem foganatosítási alakja látható. Az 30 1. ábra szívóképes rosttömeget mutat, amint azt a készülék magjának előállítá­sára használjuk, a 2. ábra ugyanazt a rosttőmeget kész, erősen összenyomott, használatra kész álla-35 pótban mutatja,, a 3. ábra a tömeget vagy a csomót oly ké­szülékben tünteti fel, amely a csomó be­vezetésére való, a 4. ábra a készülék csövén keresztül vett hosszmetszet, az 40 5. ábra a csomót a bevezetőcsőben hasz­nálatría készen mutatja és a 6. ábr,a az 1. ábrán feltüntetett rost­tömegnek a 2. ábr,án látható mag- vagy csomóalakr,a való összenyomására alkal- 45 mas szer;kezet távlati képe. Az ilyfajta készülékek célja a havikötők­nél gyakran használt övek, párnák és más efélék feleslegessé tétele és a készülékek ennek megfelelően szívóképes r,észt tartal- 50 maznak, amely a használati helybe beve­zethető és amely hajlékony vagy össze­hajtható rjésszel, pl. zsinórral való össze­kapcsolása következtében a használati hely­ről el is távolítható. 55 A kötőket, öveket és más eféléket nélkü­lözhetővé tevő készülékeket eddig, mint egészségügyileg károsakat, elvetették. Be­vezetésük kényelmetlen, eltávolításuk pe­dig, teieszívódásuk után, (nehézkes volt. 60 Annak a veszélyei is fennállott, hogy hasz­nálat közben rostokra aprózódnak szét, úgy hogy kivétel alkalmával a csomónak vagy az ezzel összekötött hajlékony zsinór­nak részei visszamaradnák. A találmány 65 szerinti készüléknél e hátrányokat elke­rüljük. A közönséges vatta oly szalagokban jön forgalomba, amelyek rendszerint fel van­nak tekercselve és egyforma szélességűek. 70 Az ily vattarétegeknél, az előállítási eljárás következtében, a gyapotrostok rendszerint a hosszirányban futnak és így a szalagnak húzási igénybevételiekkel szemben a hossz­irányban nagyobb az ellenállása, mint ol- 75 dalirányban. A rostoknak eme párhuzamos

Next

/
Thumbnails
Contents