115241. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóelrendezés

MAGYAR KIRÁLYI #CjM|| SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 115241. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — B. 13301. ALAPSZÁM. Kapcsolóelrendezés. Magyar Brown Boveri Művek Villamossági R. T. cég Budapest, mint az „A. G. Brown, Boveri & Cie" badeni (Svájc) cég jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi január hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi január hó 30-ika. A találmány sűrített gázzal működő kap­csolóból és vele sorbakapcsolt kikapcsoló­ból álló kapcsolóelrendezés, hol a kapcso­lás sorrendje olyan, hogy az áramkör meg­•r > szakításakor a kikapcsolási teljesítményt lekapcsoló sűrített gáz-kapcsoló a kikap­csoló nyitása után önműködően ismét zá­rul és ahol a bekapcsolt helyzetében lévő kikapcsoló érintkezőit egy henger veszi 10 körül, amelyben a mozgatható kikapcsoló­érintkező dugattyú módjára vezetődik. A szerkezet egyszerűsítésére és az előállítási költségek, valamint a szerkezeti magasság csökkentésére a találmány szerint a sűrí-15 tettlevegő-kapcsoló mozgatható érintkező­jét és a sorba kapcsolt kikapcsoló egy érintkezőjét a mozgatható sűrítettlevegő­érintkező működtető dugattyújával egyet­len szerkezeti elemmé egyesítjük, amely 20 a sorba kapcsolt kikapcsoló nyitása után rugóerő hatására ismét kezdeti helyzetébe tér vissza és így a sűrítettlevegő-érintkezőt ismét zárja. A rajz a találmány kiviteli példáit áb-25 rázolja vázlatosan. Az 1. és 4. ábra a kapcsolóberendezés oldal­nézeteit láttatja, az 5. ábra áthidaló-kapcsolókéssel ellátott kapcsolóberendezést mutat, a 30 2. és 3. ábra pedig a két különböző fajta érintkezőhely érintkezőinek különböző re­teszelési módjait tűnteti fel. Az (a) sűrítettlevegő-tartány a rajzon fel nem tűntetett csővezeték révén légsűrítő 35 teleppel áll kapcsolatban. A sűrítettlevegő­tartány felső részén, érintőlegesen, oldalt nek fejrészére a (c) oltókamrát és az, erre szerelt (d) kipuffogóhűtőt erősítjük. A fém­ből vagy szigetelőanyagból készült (c) oltó­kamra a fúvott érintkezőhely helytálló (e) 40 oltóérintkezőjét és mozgatható (f) oltó­érintkezőjét tartalmazza. A mozgatható oltóérintkező rugóhatás alatt áll. A mozga­tott (f) oltóérintkező az oltókamrában, ill. ennek (h) szigetelőnyúlványában csúszó 45 (g) dugattyúval van összekötve. Annak el­kerülésére, hogy a sorba kapcsolt oltó­érintkező bekapcsolásakor, főképen a rö­vidzárlatra való kapcsolásakor, nehézsége­ket okozzon az a körülmény, hogy kb. 50 50 kV feszültség mellett már kb. 9 cm érint­kezőtávolságnál szikraátütés következik be, amely az érintkezőket tönkretehetné és a bekapcsolást egyáltalában lehetetlenné tenné, a soros kikapcsolóhely érintkezői is 55 a (h) hengerben foglalnak helyet, amint az különösen a 4. ábrán látható. A sorba kapcsolt kikapcsolóhely (fl) dugattyúként kialakított mozgatható érintkezője kapcso­lási útjának egy részén úgy vezetődik a 60 (h) hengerben, hogy bekapcsoláskor a le­vegő e hengerben sűrítődjék és így az egy­szerű kikapcsolóhely érintkezői közötti át­ütési feszültség megnövekedjék. A dugaty­tyú előtti kamrában levő (i) fojtótárcsa, 65 amelynek kerületén furatok vannak, arra való, hogy az elektropneumatikus (k) kap­csolószelep nyitása után, a sűrítettlevegő­nek az (a) tartányból való átáramlása kez­detén, a (g) dugattyúhoz jutó levegőáram- 70 lást fojtsa és így a káros lökéseket kiküszö­kinyúló (b) támasztószigetelő ül, amely-

Next

/
Thumbnails
Contents