115223. lajstromszámú szabadalom • Közvetett fűtésű katóda elektromos kisütőedényekhez, különösen nagy fűtőfeszültségekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 11522;*. SZÁM. VII d. OSZTÁLY. — JE. 4591. ALAPSZÁM. Közvetett fűtésű katóda elektromos kisütőedényekhez, különösen nagy fűtó'feszültségekhez. Allgemeine Elektricit&ts-Gesellschaft cég1 Berlin. (Né inetország.) A bejelentés napja 1933. évi február hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1932. évi február hó 24-ike. Közvetett fűtésű katódák egyik hasz­nálatos alakja hengeres szigetelőtestből van, mely belsejében a íűtőelemeket tartja és melyet emittáló anyagokkal be-5 vont fémhüvely vesz körül; ez utóbbi a tulajdonképeni katódaréteg. Fűtőtest gyanánt általában sima drótokat hasz­nálnak, melyek a szigetelőtest furataiba könnyen vezethetők be. E katódák fűtőfe-10 szültisége többnyire 2—6 Volt. Újabban már most ismételten megkísérelték ha­sonló katódáknak nagy fűtőfeszültségek számára (20—220 Volt) való előállítását, ami sok alkalmazási célra előnyös volna 15 így pl. az ilyen katódákkal felszerelt rádiócsövek különösen hálózati készülé­kekhez alkalmasak, mert úgy egyen­áramú, mint váltakozó áramú üzemhez al­kalmazhatók. A szóbanforgó katódák elő­>0 állításának nehézsége különösen az ily nagy fiV őfeszr.ltséghez szükséges nagyon hosszú ós vékony fűtőszál elhelyezésében van. Még a spirálisalakra feltekercselt fo­nál is többnyire oly hosszú, hogy a szige-15 telőtestben többször kell oda-vissza ve­zetni. Ennek az a következménye, hogy a szigetelőtestben legalább hat furatot kell alkalmazni, ami az aránylag kis katóda­átmérőnél elég nehéz. A nem nagyon 0 alakálló spirálisoknak a finom furatokba való helyezése is rendkívül fárasztó munka, melynél a spirális-alakú drót sok­szor meg is sérül. Mindezek a hátrányok már most a szi-5 getelőtestnek a találmány szerinti kikép­zésével messzemenően elháríthatok. A ta­lálmány szerinti katóda szerkezetnél a szigetelőtest felületén furatok helyett ro­vátkák vannak, melyek a szigetelőtest tengelyével párhuzamosak. E rovat- 40 kákba a spirálisok könnyen helyezhetők. A spirálisakat előnyösen a tekercselőtö­vis eltávolítása előtt izzítással a kívánt alakra hozzuk és azután a lámpák izzó­szálainak a tartóállványokra való feszíté- í-y séhez hasonlóan a szigetelőtestre felfüg­gesztjük. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány­hoz alkalmas katóda példakénti foganato­sítási alakját szemlélteti. 50-A hengeres (1) szigetelőtestben, mely pl. magnéziumoxidból van, a henger ten­gelyével párhuzamos (2) rovátkák van­nak. E rovátkákba a spirálisalakú (3) fűtő­szálat váltakozó oda-visszavezetéssel he- 55 lyezzük. Oly célból, hogy a spirálisnak a rovátkákban jobb tartása legyen, a hen­ger felső és alsó szélén a (4) kimagaso­dások lehetnek. Ezzel megakadályozzuk, hogy a spirális kiessen, még ha kevéssé 60 volna is megfeszítve. A rovátkáknak a hossztengellyel párhuzamos elrendezése a szigetelőtestnek különösen egyszerű, pl. fecskendezéssel való előállítását teszi lehetővé. 65 A találmányt nem korlátozzuk körke­resztmetszetű szigetelőtestekre. Ugyan­ilyen egyszerű módon lehet pl. négyszög­keresztmetszetű szigetelőtesteket a fűtő­elemekkel felszerelni, mint ezt a 2. ábra 70

Next

/
Thumbnails
Contents