115111. lajstromszámú szabadalom • Szelepszerkezet tűzoltó készülékekhez

MAGYAR ÍMRÁLYT lS| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115111. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — K. 13248. ALAPSZÁM. Szelepszerkezet tűzoltó készülékekhez. Kropsch Grünther cég- Budapest. A bejelentés napja 1935. évi december hó 2-ika. Ismeretesek oly tüzoltószerkezetek, ame­lyekben oltóanyagot, pl. széntetrafcloridot vagy port befogadó tartány és egy máso­dik, az első tartány anyagiát a készülék-5 bői kihajtó anyagot (pl. folyékony szén­savat) befogadó tartány van. Az ilyen ké­szülékekben az oltóanyag tartányát a sza­oadba vezető fúvókától szelep zárja el. A hajtóanyagot tartalmazó tartány, melyet 10 a. következőkben bombának nevezünk, rendszerint le van forrasztva. A készülék működtetésekor a fúvókát egyébként el­záró szelepet nyitják és ezzel egyidejűleg meglékelik, vagy széttörik a bombát, úgy 15 hogy az oltóanyag tartányában a szelep nyitásával egyidejűleg keletkezik az a nyomás, amely az oltóanyagot a fúvókán át kilöveli. Ismert megoldásnál a szelepet és a lé-20 kelő szerszámot kettős menetű csavaror­sóval vezérlik. Hogy a lékelő szerszám az orsó elforgatásakor azonnal műkö­désbe lépjen, az orsót nagy menetmagas­sággal képezik ki, aminek viszont az a 25 hátránya, hogy az ilyen nagy menetma­gasságú csavarorsó már nem önzáró. Ha a készüléket példának okáért járműveken hordják, akkor a rázás következtében az orsó szándékolatlanul elfordulhat, a sze-30 lepet nyitja és a rendszerint illékony ol­tóanyag, pl. széntetraklorid elpárolog. A találmány ezt a hátrányt kikerüli anélkül, hogy annál a lékelőszerszám mű­ködési sebességét alacsonyabb menetma-35 gassággal korlátozni kellene. A talál­mány szerinti szerkezetnél a szelepnek és a lékelő szerkezetnek külön-külön orsói vannak, melyek egymással szemben ten­gelyirányban elmozdulhatnak, de csak közösen forgathatók. Ennek folytán a lé- 40 kelőszerkezet orsója lehet oly magas me­netemelkedésű, hogy már nem önzáró, vi­szont a szelep orsóján önzáró menetet al­kalmazhatunk. Ily módon, mivel a két orsó csak egymással együtt fordulhat el, 45 a nem önzáró orsórészt kirázódás ellen az önzáró orsórész rögzíti. Ismeretes oly megoldás is, amelynél a szelepnyitást és a felszúrást egyetlen csavarorsóval végzik. Mivel a palack fel- 50 szúrása végett az erre való szerszámnak lefelé kell mozognia, ennél a szerkezetnél szükségképen balmenetű csavarorsót al­kalmaznak. A szelep tehát balforgatásra nyílik és jobbforgatásra zár, ami hátrá- 55 nyos, mert a rendes eset, amihez a kéz hoz­zászokott, az, hogy a szelep jobbforgatásra nyit és a balforgatásra zár. Tűzoltásra való szerkezeteknél legkevésbbé kívánatos, hogy a szerkezetet a rendes, megszokott 60 iránnyal ellentétes irányban kelljen mű­ködtetni. A találmány ezt a hátrányt is kiküszöböli. A találmány szerinti készülék egyik kiviteli alakját a rajz metszetben mu- 65 tatja. Az oltóanyag, pl. széntetraklorid az (1) tartányban van, ebbe merül önmagában ismert módon a (2) szénsavbomba, melyet felső végén fémlemez (ólomtömítés) zár le. 70 Az (1) tartány fenekéig szorul le a (4) cső, mely az (5) fej (6) furatán át a fej (7) terébe torkollik. A (7) teret a (8) fuvó­kához csatlakozó (9) tértől a (10) szelep zárja el, melyet a (11) orsónak a (12) kézi- 75 kerékkel való forgatásával nyithatunk.

Next

/
Thumbnails
Contents