115082. lajstromszámú szabadalom • Állítható lábtartós és háttámlás párnázott karos-szék

Megjelent 1936. évi október iió 1-én. MAÖYAR KIKÍLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115083. SZÁM. VIII/c. OSZTÁLY. — F. 7634. ALAPSZÁM. Állítható lábtartós és háttámlás párnázott karos-szék. Fischer Sándor kárpitos, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi január hó 23-ika. A találmány párnázott karos-székre vo­natkozik, amelynek elrejtett helyzetből használati helyzetbe1 hozható és állítható lábtartója, továbbá különböző szög alatti 5 helyzetbe hozható háttámlája van, oly cél­ból, hogy a testrészek alátámasztása és megtámasztása tekintetében messzemenő követelményeknek eleget tegyen és így különösen gyengélkedőknek vagy bete­.0 geknek kényelmes ós kellemes ülést bizto­sítson. A találmány szerint ezt azzal ér­jük el, hogy a székváz, hosszanti oldaltar­tóin vezetéket erősítünk meg, amelyben a párnázott lábtartót hordozó, csuklós 5 egyenközény módjára működő karoknak tartószánkója vezetődik; a párnázott hát­támla pedig alsó harántlécén megerősí­tett csuklóspánt révén elforgatható és kü­lönböző szög alatti helyzetében oly tá-0 masztó harántrúddal tartható, amelynek vezetőrtídjai a kartámlákon megerősített vezetékben vezetődnek. A mellékelt rajz a találmány szerinti karos-sziék példaképem kiviteli alakját 5 tünteti fel. Az 1. ábra a párnázott karos-szék távlati képe. A 2. ábra a háttámlát támasztó szerkezet egy részének felülnézete nagyobb lépték-0 ben. A 3. ábra a támasztószerkezet egy to­vábbi kiviteli alakjának vízszintes met­szete és a 4. ábra a lábtartó egyik csuklós karjá,-5 nak és utóbbi ágyazásának oldalnézete ugyancsak nagyobb léptékben. A bemutatott foganatosítási példában a székváz hosszanti két (a) oldaltartóján (b) vezetékek vannak, amelyekben a ke­retalakú (c) szánkó vezetődik, úgy, hogy 40 utóbbi a párnázott (d) ülés alatt kézzel előrehúziható és visszatolható. A (e) szánkó mellső két sarkában csuklós (e) lá­bak vannak, amelyek a szánkót kihúzott helyzetében alátámasztják. A (c) szánkó 45 oldalaiba sülyesztett (f) pántokon (g) ka­rok vannak lengethetően ágyazva és e karok végei az előnyösen párnázott (h) lábtartóval csuklósan úgy vannak össze­kötve, hogy jobb- és baloldalon egy-egy 50 egyenközény keletkezik, amely azt ered­ményezi, hogy a (g) karok elforgatásakor a (b) lábtartó önmagával párhuzamosan mozog el. A (g) karok elforgatásának ha­tárolására (i) peckek vannak, amelyek ,a 55 karok meghatároziott szög állá sa melle tt (4. ábra) az (f) pántok szélébe ütköznek. A (g) karok visszaforgatásakor a velük (k) pántok révén csuklósan kapcsolt (h) láb­tartó a keretalakú (c) szánkó síkjába ke- go. riil és ezzel együtt a (d) ülés alá tolható. A i(h) lábtartó használati helyzetében (1. ábra) a (c) szánkó hátratolása vagy előre­húzása révén közelebb, vagy távolabb hozható az üléshez. 65 A karos-székkel csuklósan kapcsolt (m) háttámlát (n) harántrúd támasztja meg, melynek két végén furatok vannak és ezekben foglalnak helyet a szék (o) kar­támláin megerősített (p) csövekben ide- 70 oda tolható (r) állítórudak (s) csaprészei. Az (r) állítórúdon megerősített (t) pecek a (p) cső alkotómenti (u) hasítékában mo­zog, melynek (v) oldalkivágásai vannak. Aszerint, hogy a (t) pecket más és más 75 (v) kivágásba forgatjuk, változik az a

Next

/
Thumbnails
Contents