115063. lajstromszámú szabadalom • Előagy- és tusamegerősítés kézi lövőfegyverekhez

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115063. SZÁM. XlX/a. OSZTÁLY. — F. 7267. ALAPSZÁM. Előagy és tusamegerősítés kézi lövőfegyverekhez. Fegyverneki Frommer Rudolf gépészmérnök, vezérigazgató Budapesten. Pótszabadalom a 112106. 1. számú törzsszabadalomhoz. A pótszab&dalom bejelentésének napja 1934. évi október hó 19-ike. A törzsszabadalomban ismertetett elő­agy és tusamegerősítésnél e két alkatrész találkozási hézagait lefödő nyúlványok a závárzatokkal és a szekrénnyel voltak 5 összekötve vagy ezekkel egy darabban kiképezve. Gyártási és szilárdsági szempontokból előny ösebbnek bizonyult e hézagokat le­födő nyúlványokat nem a závárzatokkal 10 és a szekrénnyel, hanem e két alkatrészt összekapcsoló vagy ezekkel összekapcsolt alkatrészen kiképezni vagy ez alkatrész­szel összeerősíteni. A csatolt rajz a javított megerősítés 15 két példaképem kiviteli alakját tüneti fel. Az 1. ábra egy puska részben metszett ol­dalnézete, a találmány szerinti megerő­sítés egyik kiviteli alakjával. A 20 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra II—II vonala szerint. A 3. ábra vízszintes metszet a 2. ábra III —III. vonala szerint. A 4. ábra egy puska résziben metszett ol-25 dalnézete a megerősítés második kiviteli alakjával. Az 5. ábra keresztmetszet a 4. ábra V—V vonala szerint és a 6. ábra vízszintes metszet az 5. ábra VI 30 —VI vonala szerint. Az (1) závárzattökot a (3) szekrénnyel hátul ismert módon az (5) hüvely köti össze. A találmány értelmében a (6) tusa és a (7) előagy találkozása hézagait le­födő (2) nyúlványok az (5) hüvelyre 35 vannak erősítve; ez az Összeerősítés tet­szésszerinti lehet, például csavarok, szege­csek vagy hegesztés útján, történhetik. A 4—6. ábrák szerinti kiviteli alaknál a (6) tusa és (7) előagy közti (2) nyúl- ÍC ványok az (5) hüvellyel egy darabban vannak kiképezve, amint azt az 5. és 6. ábrák mutatják. A (2) nyúlványok a raj­zon feltüntetett kiviteli példánál az (5) hüvellyel (8) bordák útján függnek össze. 45 IVÍint a 2. és 5. ábrákból látható az elő­agy és tusa közti hézagokat lefödő (2) nyúlványok mindegyik oldalon egy foly­tatólagos egészet képeznek és az 1—3. ábra szerinti kivitelnél fent és lent van- 50 naik megerősítve az (5) hüvelyen, míg a 4—6. ábrák szériát az (5) hüvellyel össze­függő egyetlen darabot képeznek; ez a kapcsolat melynél a (2) nyúlványok mind­két vége maradandóan rá van erősítve 55 arra az elemre, amellyel össze vannak építve (a jelen kivitelnél az (5) hüvelyre) szilárdabb, mint a törzsszabadalom sze­rinti kivitel, melynél a (2) nyúlványok meg vannak osztva és csak egyik végük 60 van maradandóan a fegyvernek valamely helytálló eleméhez kapcsolva. Szabadalmi igények. 1. A 112106. 1. számú törzsszabadalom 1., 3. és 4. igénypontjai szerinti előagy- 65 és tusamegerősítés kiviteli alakja azzal

Next

/
Thumbnails
Contents