115047. lajstromszámú szabadalom • Gyors-forgókapcsoló nyugaszos akasztóművel

MAGIAK KIfiÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115047. szim. VII lg. OSZTÁLY. — M. 10603. ALAPSZÁM. Gyors-forgókapcsoló nyugaszos akasztóművel. Máté Ernst kereskedő Wien. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 7-ike. A találmány nyugaszos akasztóműves oly gyorsforgókapcsoló, melynél a kap­csolókereket a kapcsolórugó megfeszítése alatt két, nyugasszal ellátott és rugókkal 5 egymás felé szorított tárcsa akasztja meg; ezek közül a kapesolókerékkel kapcsolt alsó tárcsa tengelyirányban nem mozdul­hat el, az el nem forgathatóan ágyazott /első tárcsa pedig tengelyirányúi mozgási 10 végezhet. A találmány szerint a felső akasztótárcsát a kapcsolókengyelben e két szerkezeti rész egyikének tengelyirányú kiugrásai vezetik, melyek a másik szer­kezeti rósz illeszkedő kivágásaiba kapasz-15 kodnak. A tárcsára ható nyomórugó a kapcsolókengyel alsó lapjához támaszko­dik ós a nyugaszos tárcsákat egymással kapcsolatban igyekszik tartani. Az el nem forgatható akasztótárcsa, ismert módon, 20 a menesztőrugót tartalmazó üreg fedele­kánt a kapcsolókerékbe van süllyesztve. A találmány szerinti akasztómű rend­kívül egyszerű és áttekinthető szerkezeté­vel biztos működést eredményez. ?5 A mellékelt rajz a találmány két példa­képem megoldási alakját tüntetik fel. Az 1. és 2. ábra a forgókapcsoló egyik meg­oldási alakjának hosszmetszete, ill. felül­nézete, a 10 3. ábra pedig a kapcsoló- és akasztóal­katrészek távlati képe. A 4. és 5. ábra a másik megoldási alak al­katrészeinek és az egyik rész változatá­nak távlati képe. 5 A (3) kapcsolókerék (2) üregében lévő (4) menesztőrugó, ismert módon, forgásra van kapcsolva az (1) kapcsölótengellyel. A (2) mélyedést a kapcsolókerékbe süly­lyesztett (6) kiugrásokkal ellátott (5) akasztótárcsa fedi le. A (7) nyugaszokat 40 tartalmazó (8) ellentárcsát a kigörbített (9) orrok tengelyirányban vezetik a (11) kapcsolótengely széleinek (10) kivágásai­ban. A (11) kengyelhez támaszkodó (12) csavarrugó a (8) tárcsát az (5) tárcsához 45 szorítja. A nyugaszos akasztómű oldása a rajz­ban feltüntetett példánál úgy történik, hogy a kapcsolókereket a kapcsolótengely forgatásának vége felé, a kapcsolókerék 50 (14) kiugrásaihoz támaszkodó (13) kieme­lők elforgatják, miközben az (5) és (8) tár­csák kapcsolata kényszerítőleg megszűnik. Míg a fent leírt megoldásnál a tengely­irányii kiugrások az akasztótárcsán, aki- 55 vágások pedig a kapcsolókengyel szélein vannak, addig a 4. és 5. ábrák a leírt ki­viteli alaknak úgyszólván fordított meg­oldását mutatják, amelynél a tengely­irányú kiugrások a kapcsolókengyelen, a 60 vezetésükre való kivágások pedig az akasztótárcsán vannak. E további kiviteli alaknál a 4. ábra a (9) orros (11) fcapcsolókengyelt, a (12) nyomórugót, a (10) kivágásos (8) ellentár- 65 esát, a (13) kiemelőt és a (3) kapesolókere­ket a behelyezett mozgatható (5) akasztó­tárcsával szemlélteti. A (9) tengelyirá­nyú orrok a (11) kengyelen öS cl (10) kivá­gások a (8) ellentárcsán vannak, amely 70 ily módon időnként egy a kivágásokon átmenő I—I és II—II tengelyek körül ferdén beállítható, azaz kibillenthető. Az akasztó úgy oldódik, hogy a (13) kiemelő.

Next

/
Thumbnails
Contents