115043. lajstromszámú szabadalom • Gáztöltésű villamos izzólámpa vagy kisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 11504:3. SZÁM. Vll/d. (VII/li.) OSZTÁLY. — J. 3544. ALAPSZÁM. Gáztöltésű villamos izzólámpa vagy kisütőcső. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég' Újpest. A bejelentés napja 1935. évi február hó 19-ike. A találmány gáztöltésű villamos izzó­lámpa vagy kisütőcső, mely fémből készült, fejében elhelyezett egy vagy több olvadóbiztosítékkal vagy túláramkorláto-5 zóval (pl. oxidációs biztosítékkal) van el­látva és célja a fémfejben bizonyos ese­tekben bekövetkező ívképződés káros hatásainak kiküszöbölése. Tudvalevőleg az olyan lámpák vagy 10 csövek fémfejeiben, melyekbe a lámpában vagy csőben esetleg beálló ívképződés folytán bekövetkezhető szétrobbanásuk meggátlására, ismeretes módon, biztosíté­kok vagy tú 1áramkor 1 átozók vannak be-15 építve, az ezek kiégésékor, illetve eloxidá­lódásakor néha keletkező fényív gyakran a fej belső falfelületére csapva át, vagy egyik bevezetődrő'tről a másikra átter­jedve, földzárlatot vagy rövidzárlatot okoz, 20 E káros jelenségek meggátlása céljából javasolták már a bevezetődrótoknak biz­tosítékot tartalmazó szakaszukon egymás­tól szigetelő fallal való elkülönítését, valamint olyan lámpafejek alkalmazását, 25 melyek belső falfelülete üveg- vagy lakk­bevonattal van ellátva. Az ilyen fejek azonban a gyakorlati követelményeknek nem feleltek meg, mert az üvegbevonat gyakran eltört vagy elrepedt és előállí-30 tása is nehézkes volt. A lakkbevonatok pedig nem tapadtak eJétg jól a fémfelület­hez és ezért sokszor lerétegeződtek, azon­kívül szintén1 gyakran repedtek. Ugyan­csak nem volt minden szempontból kielé-35 gítő a bevezetődrótok egymástóli szigete­lése sem,, különösen abban a leggyakrab­ban előforduló esetben, ha maga a be­vezetődrót alkotja a biztosítékot, illetve a túláramkorlátozót. A találmány szerint a fejben fellépő 40 ívképződésokozta káros jelenségeket úgy küszöböljük ki, hogy a biztosítékokat alkotó vagy tartalmazó bevezetődrótokat a lámpa vagy eső talpából kinyúló részü­kön a fémfejével egyező potenciálú olyan 45 fém,felülettel vesszük körül, melynek anyaga aluminium vagy alumimumötvö­zet és mely akár mindkét bevezetődrótot külön-külön, akár együttesen veheti körül. Ezt a fémifelületet akár a fej belső fal- 50 felülete, akár a fejbe helyezett, vele villa­mos vezetői összeköttetésben álló, betét alkothatja, mely adott esetben csak az egyik bevezetődrótot is veheti körül. Tapasztalataink szerint az ilyen fejben képződő ív igen ritkán ugrik át a fejre vagy egyik bevezetődrótról a másikra, vagy ha ez mégis megtörténik, nem vesz fel túl nagy áramerősségeket, hanem aránylag gyorsan kialszik, mi valószínű- 60 leg az aluminium nagy katódesésének, a benne okkludált elektronegativ gázok ha­tásának és, jó hővezetőképességének tulaj­donítható. Az okkludált gázok kedvező hatását látszik igazolni az a körülmény, 65 hogy jobb eredményeket értünk el, ha a szóbanforgó aluminiumtartalmú fémfelü­letek nem voltak teljesen fényesek és si­mák, hanem egyenetlen és homályos, tehát nagyobb fajlagos felületük folytán több 70 gázt lekötni képes és valószínűleg számot­tevő mennyiségű oxigént abszorbeálva tartó felületek és ha kereskedelmi tiszta­ságú aluminiumlemezből készültek.

Next

/
Thumbnails
Contents