115039. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kemenceanyagok hőkezelésére, kiváltképpen szénlepárlásra

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115039. SZÁM. IY/i. (II/a., II/e.) OSZTÁLY. — Sch. 5285. ALAPSZÁM. Eljárás és kemence anyagok hőkezelésére, kiváltképen szénlepárlásra. Schlattner Jenő oki. gépészmérnök, felügyelő Dorog. A bejelentés napja 1935. évi január hó 19-ike. A találmány eljárás és kemence anya­gok hőkezelésére, kiváltképen szén lepár­lására, melynél a feldolgozásra kerülő anyag két álló cső közötti fűtött üregen 5 vándorol át és ezt az üreget a belső cső belső köpenyfelülete felől, tehát a belső oldalról fűtjük. Az említett eljárással dolgozó kemencék előnye, hogy termikus hatásfokuk ked-10 vező, azaz kis hőveszteségekkel dolgoz­nak, mert a hő a kemencét, valamint a feldolgozandó anyag rétegét belülről ki­felé áramolva járja át és a külső levegő­vel csak aránylag hidegebb kemenceré-15 szek érintkeznek. A találmány ennek az egyébként is előnyös eljárásnak és kemencének még további javítását célozza. Az ily belső fűtésű csőpárokból álló ke-20 mence-elemek ismert megoldásánál a belső cső hossztengelyvonala körül ál­landó irányú forgást végez: ennek hát­ránya, hogy a hajtóberendezés mechani­kai támadásának a kemencének magas 25 hőmérsékletre hevített tulajdonképpeni fűtőfelülete van kitéve, továbbá, hogy a belső fűtőcsőnek csakis egyirányú forga­tása folytán a feldolgozásra kerülő anyag bolygatása nem eléggé hatásos, úgy hogy 30 összesülésre hajlamos anyagokat, pl. sze­net, folytonos üzemben így feldolgozni alig lehet. A találmány szerint az említett hátrá­nyokat úgy küszöböljük ki, hogy az em-35 lített csövek közül a feldolgozás folyamán hosszitengelyvonala körül, állandóan vagy időnként, a külső csövet lengetjük ide-oda. A találmány esetében tehát az ide-oda-50 lengetést eredményező hajtóberendezés támadóhatásának az igen lényegesen al)a- 40. csonyabb hőmérsékletű külső cső van ki­téve, úgy hogy e cső anyaga, valamint a cső ágyazásai a lengőmozgás révén keve­sebbet szenvednek, mint az ismert megol­dás esetében. Ezenkívül a külső cső lenge- 45 tése a feldolgozásra kerülő anyag ismé­telt, ellentétes irányú bolygatását ered­ményezi, ami összesülésre hajlamos anya­gok folytonos feldolgozását biztosan teszi lehetővé. Lengőmozgás alkalmazása olyan kemen­céknél, amelyeknél a feldolgozásra kerülő anyag két álló cső közötti fűtött üregen vándorol át, önmagában ismeretes ugyan, ezeknél az ismert kiviteleknél azonban a 55 fűtés a külső cső külső köpenyfelülete felől, tehát kívülről befelé történt. Ezek a ke­mencék ennélfogva rossz termikus hatá­sokkal dolgoznak, ami csak úgy hárítható el, hogy a kemencét igen messzemenően 60 hőszigetelő burkolattal veszik körül. Ez esetben azonban a kemenceelemet alkotó két cső az üzem folyamán a nagymérvű hőszigetelés folytán fokozatosan lényegi­leg azonos hőmérséklettel vesz fel, úgy 65 hogy itt a találmány esetével ellentétben közömbös az, hogy e két cső közül melyik a lengecső és melyiket támadja mechani­kailag a hajtóberendezés. A találmányt további előnyeivel és jel­lemzőivel együtt a rajzon látható fogana­tosítási példái kapcsán fogjuk részleteseb­ben elmagyarázni. Az 1. ábra egy kemencecsőpárt tartalmazó kivitel vázlatos függőleges metszete, a 2. ábra az egyik kemencecső felfüggesz-70

Next

/
Thumbnails
Contents