114992. lajstromszámú szabadalom • Elzáró szelep

MAGYAR KIRÁLYI SZABADAM BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114992. SZÁM. XXI/d. OSZTÁLY. — Cr. 8023. ALAPSZÁM. Elzáró szelep. Gosztonyi Andor oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1935. évi október hó 8-ika. A találmány a nyitott elzárószelepekeii való visszaáramlás megakadályozására irányul ós veleje az, hogy a szeleptányér és mozgató orsója között, önmagában is-5 mert módon, csak a zárás irányában van menesztő kapcsolat, hogy a szeleptányér nyitott állásában egyúttal visszacsapó szelepként is működjék és a szelepház belső terének az áramlás irányában a sze-10 lep előtt lévő részében, célszerűen ennek legmélyebb pontján, légbeszívószelep van. Ekként a visszaáramlás megakadályozá­szükséges visszacsapó és légbeszívó­szelepek az elzárószeleppel egy szelepház-15 ban vannak egyesítve, ami nemcsak anyag és szerelési munka megtakarítását jelenti, hanem a légbeszívószelep biztosabb műkö­dését is eredményezi, mert a visszacsapó­szelep a visszaáramlással szemben akkora 20 ellenállást alkot, amely a légbeszívószelep nyitásakor legyőzendő ellenállást még e szelep ragadása esetén is felülmúlja, úgy­hogy egyéb ellenállásnak a visszaáramlás­sal szemben a légbeszívószelep elé való ik-25 tatása, pl. a szokásos fordított U-alakú állócső alkalmazása feleslegessé válik. A mellékelt rajz a találmány kiviteli példáiként az 1. ábrán kifolyó-, a 2. ábrán áteresztőszelepet tüntet fel hosszmetszet-80 hen. A két kivitel csak a szelepház csőtol­dataiban különbözik egymástól. A 2. ábrán az áteresztőszelepet csak kedvezőbb hely­kihasználás végett rajzoltuk fekvő hely­zetben: biztos működése álló helyzetet 35 kíván. Az elzárószelep (3) szeleptányéra és csa­varmenetes (4) mozgató orsója között nincs semmiféle mechanikai kapcsolat, csak az orsó domború vége érintkezik a szeleptányér domború felső felületével. A 40 szelep mindazonáltal teljesen megfelel el­záró rendeltetésének, mert az orsó befelé csavarásával a szeleptányért tömítően fészkére szoríthatjuk vagy fészkéről való felemelkedését az áramlás fojtása végett 45 tetszés szerint korlátozhatjuk. Az orsó ki­felé csavarásakor a víznyomás készteti a (3) szeleptányért az orsó követésére. A szeleptányér (5) vezető bordái a szokásos­nál hosszabbak, hogy az orsóhoz nem kö- 50 tött (3) szelep, nyitásaikor rezgésbe ne jöjjön. Nyilvánvaló, hogy az orsóhoz nem kö­rött (3) szelep nyitott állásában, vissza­csapószelepként is szabadon működhetik, 55 úgyhogy külön visszacsapószelep alkalma­zása a visszaáramlás megakadályozására feleslegessé válik. Közvetlenül a (3) szelep alatt ismert, szerkezetű (6) légbeszívószelep van a sze- gg lepház fenekén. A két (3) és (6) szelepnek ez elrendezésből eredő kedvező együttmű­ködését a visszaáramlás megakadályozá.­sára fenntebb már ismertettük. A légbe­szívószelepet állandóan víz borítja, úgy­hogy az nem szárad ki és biztosan zár. A találmány szerint tehát az elzárósze­lep szelepházában bentfoglaltatnak mind­azok az elemek, illetve szerkezetek, ame­lyek a visszaáramlás biztos megakad ályo- 70 zására szükségesek, anélkül, hogy a sze­lepház alakja, szerkezete, súlya és méretei számottevően változnának.

Next

/
Thumbnails
Contents