114977. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos vezetők, különösen fűtőellenállások előállítására

SIAGYAR KIRÁLYI #BiJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114977. szám. Vll/g. osztály. — M. 10571. alapszám. Eljárás villamos vezetők, különösen fűtőellenállások előállítására. Manufacture Góiiérale Métallurglque S. A. cég Bruxelles. Pótszabadalom a 113612. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1935. évi julius hó 31-ike. Franciaországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 29-ike. A törzsszabadalom olyan eljárást ismer­tet szigetelt villamos vezetők előállítására, amelynél a szigetelő anyagot körkörös cső­alakú mag ós köpeny között úgy szorítjuk 5 össze, hogy a esőalakú magot belső nyo­mással, pl. tövissel tágítjuk.. Ennek az eljárásnak megvalósításánál igen fontos, hogy a szigetelőanyagot erő­sen és egyenletesen szorítsuk össze a mag 10 és a csőköpeny között, különösen fűtő­ellenállások esetén, melyek szigetelő­anyaga a magas hőmérsékletek, valamint az ellenállásvezeték kiterjedése és össze­húzódása okozta erőhatások folytán szét­lő mállásnak van kitéve. Tapasztalat szerint az is kívánatos, hogy a felhasznált szige­telőanyag ne tartalmazzon kötőanyagokat vagy olyan anyagokat, melyek égési ter­mékei a szigetelés jóságát ronthatnák. 20 Az itt ismertetendő javítások célja az eljárás megvalósításának lehetővététele a fenti feltételek teljesítésével. Ennek eléré­sére az előnyösen lapalakú kötőanyag nél­küli szigetelőréteget vagy -rétegeket, felvi-25 telük folyamán előzetes, vagyis a csőalakú mag tágítását megelőző nyomásnak tesz­szük ki. Evégből a szigetelőréteget és az ezt övező vezetőhuzalt vagy -szalagot úgy tekercseljük, hogy a vezető a réteget a 30 tekercselés előrehaladásának mértékében erősen összenyomja. A vezetőt további szi­getelőréteggel övezzük, melyet külső ban­dázst alkotó fémhuzal vagy -szalag ráte­kercselésével ugyancsak erősen Összenyo-35 műnk. Több körkörös vezető esetén mindegyik vezetőt a közvetlenül alatta fekvő szige­telőréteg összenyomására használjuk fel és az egész rendszerre bandázshuzalt te­kercselünk. A bandázs célja egyrészt az ;o egész fűtő elemrendszer összesajtolása, másrészt ugyanakkor az egymás fölött fekvő szigetelőrétegek közé szorult levegő kiűzése. A bandázs elkészülte után az egész fűtő- 45 elemet befogadásához éppen elegendő át­mérőjű fém csőhüvelybe helyezzük. Ek­kor a belső csőnek már aránylag gyenge tágítása is elegendő a szigetelőanyag ki­fogástalan beszorítására a fűtőelem kör- 50 körös részei közé anélkül, hogy a szigetelő­anyagnak ártanánk, vagy hogy abban túl­ságosan nagy mechanikai feszültségek lépnének fel. A mellékelt rajz a találmány szerinti 55 eljárás és vezeték egyik foganatosítását példaképen szemlélteti: Az 1. ábra egy fűtőelem távlati képe a gyártás folyamán. A 2. ábra a kész elem hosszmetszete. "A 60 3. ábra a szigetelőanyag és az ezt össze­nyomó huzal vagy vezeték feltekercselé­sét végző készülék kisebb! léptékű elöl­nézete, a 4. ábra pedig felülnézete. 65 (1) a vörösrézből vagy egyéb nyújtható fémből való csőalakú mag (2. ábra), (2) az első szigetelőréteg, (3) a (2) réteghez szo­rított vezeték, pl. ellenálláshuzal vagy -szalag, (4) a második szigetelőréteg, (20) 70 a (4) szigetelőrétegre feszesen rátekercselt bandázshuzal vagy -szalag "és (5) a külső cső, mely az egész együttes védőburko­lata.

Next

/
Thumbnails
Contents