114976. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szőrmék, szőrök, tollak és ezekből előállított termékek festésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114976. SZÁM. IV/f. OSZTÁLY. — 1. 7216. ALAPSZÁM. Eljárás szőrmék, szőrök, tollak és ezekből előállított termékek festésére. I. G. Farbenindustrie Aktieiigesellschaft cég- Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 112804. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi augusztus hó 7-ike. A törzsszabadalomban ismertetett eljá­rással szőrméket, szőröket, tollakat és ezek­ből előállított termékeket festhetünk oxi­dálószert tartalmazó oly fürdőben való ke-5 zelés útján, mely a naftalinsorozat egy oxi-, aminooxi-, halogénoxi- vagy halogén­aminooxi-vegyületéből, illetve ezek helyet­tesítési termékeiből és az aromás vagy hete­rociklusos sorozat egy aminovegyületéből 10 képzett szerves sót tartalmaz. Emellett ezekkel együtt más ismert oxidációs festé­keket is alkalmazhatunk. Amint a törzssza­badalom leírásának utolsó bekezdésében megadtuk, az ilyen sók közül a nem eléggé ifi oldhatóknak használatát úgy könnyíthet­jük meg, hogy azokat először egy vízben oldható szerves oldószerben feloldjuk és azután adagoljuk a festőfürdőhöz. Mármost továbbá azt találtuk, hogyha a 20 festőfürdőt vízben nehezen oldódó sókból készítjük vagy pedig mélyebb árnyalatok­hoz nagyobb töménységű festőfürdőket ké­szítünk, úgy a festéknek a festéshez szük­séges elosztási fokát egy kapilláraktív 2r> anyag vele együtt való alkalmazásával ér­hetjük el. Ilyen kapillárisán aktív anyag­ként majdnem minden, a szakirodalomban ismertetett nedvesítő- vagy emulgálószer használható, tehát például a törökvörös-80 olaj, vagy ilyenfajta magasabban szulfo­nált termékek, barnaszénkátrányolajból származó alifás szénhidrogének szulfonált termékei, mint pl. szulfonált szoiárolaj, telítetlen zsírsavaknak aromás oxivegyüle-3ö tek szulfonsavaival alkotott vízben oldható kondenzációs termékei, mint amilyenek a szakirodalomból, pl. az 538.762. sz. né­met szabadalom leírásából ismeretesek, szulfonált alkilnaftalinek, zsíralkoholszul­fonátok és hasonlók. 40 Az ilyen kapilláraktív anyagok alkalma­zása esetén, a törzsszabadalomban megne­vezett szerves sókon kívül a benzolsorozat di- és polioxivegyületeinek aromás vagy heterociklusos bázisokkal alkotott, vízben 45 legtöbbször nehezen oldható sóit is hasz­nálhatjuk szőrmefestékekként. A jeleneset­ben továbbá nem kell a kész sókból ki­indulnunk, hanem még inkább a kompo­nenseket molekuláris keverék alakjában 50 alkalmazhatjuk; a fentnevezett kapillár­aktív anyagok valamelyikének jelenlétében e sókomponensek egyenletesen elosztott ál­lapotban kerülnek a festőfürdőbe és szin­tén a törzsszabadalomban leírt jó tulaj- 55 donságú festéseket kapunk. Nehezen ned­vesíthető sók vagy szőrmefesték keverékek esetében, hozaganyagnak nedvesítő tulaj­donságát még valamely szerves oldó­szer csekély mennyiségének egyidejű alkal- 60 mazásával is növelhetjük, úgyhogy az al­kalmazásra kerülő új oxidácíósfestékek kielégítő eloszlási fokát minden esetben, még magas koncentrációk esetében is, mint azok a gyakorlatban használatosak, meg- 65 kapjuk. A kapilláraktívanyagok előbbemlített tu­lajdonságaikon kívül még azért is értékes alkatrészei a festőfürdőnek, m'ert a szői festékfelvevőképességét fokozzák, a börol- 70 dal «rezerváltságát» pedig előmozdítják. 1. Példa. Oly keverék 2 részét, mely 40 rész 1,5-dioxinaftalinból és 4-amino-4'-dimetilamino-

Next

/
Thumbnails
Contents