114961. lajstromszámú szabadalom • Cseppfolyós tüzelőanyagú gyorsfőző

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114961. szám. Il/h. osztály. — B. 13292. alapszám. Cseppfolyós tüzelőanyagú gyorsfőző. Brunner Ferenc magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1936. évi január hó 25-ike. A találmány olyan cseppfolyós tüzelő­anyagú, pl. petroleumüzemű főzök tökóLe­tegbbítése, amelyeknél a fűtőfolyadékot a fő-, vagy melléktartányból kanóc szívja 5 íel és vezeti a lánghoz. Az ilyen főzök égői­nek teljesítménye állandóan egyforma, mert a kanóc egyenletes mennyiségű fűtő­folyadékkal táplálja a lángot, amelynek tökéletes égéséhez szükségelt levegőmeny-10 nyiség is állandóan azonos. Ezen adott­ságból folyólag a fűtés mérvét nem vál­toztathatjuk, nem szabályozhatjuk min­denkor a hőteljesítmény maximumát kap­júk. Az ilyen főzőknek ez a tulajdonsága 15 nemcsak a gazdaságosság rovására megy, hanem gyakorlatilag is hátrányosabb a gáz- és villamosfőzőkkel szemben, ame­lyeknek hőteljesítménye szabályozással, szükséglet szerint változtatható. 20 A találmány tárgyát képező folyékony tüzelőanyaggal működtetett kanócos^ úgy­nevezett beles főzök hőszolgáltatása változ­tatható és azzal van jellemezve, hogy a kanóc, ill. kanócok tetszőleges számú ka-25 nócrészekre van, ill. vannak felosztva, me­lyek külön-külön egymástól független vagy összecsatolható, beállító, ill. adagoló szerkezettel vannak ellátva, míg az elgá­zosító, vagy kürtő, avagy mindkettő a ka-80 nócok számának és ezek lángjainak meg­felelően válaszfalak alkalmazásával, vagy cellaszerűen összeillő különálló egységeikké kiképezve van, ill. vannak felosztva. A rajzon eigynéhány különböző rendszerű 85 kanócos égőszerkezet van kiviteli példa­ként ábrázolva. Az 1. és 2. ábra egy körégős főzőkészü­lék fűtőszerkezetét hossz- és keresztmet­szetben ábrázolja. A 3. és 4. ábra nézetben részben metszve 40-ós felülnézetben egy adagolóvályus a&zt­besztkanócos égőszierkezet. Az 5. és 6. ábrán egy párhuzamos kanóeú főző tüzelőszerkezete van, keresztmetszet­ben és felülnézetben metszve ábrázolva. 45-A 7. és 8. ábra az előzővel azonos rend­szerű égőszerkezet nézete és felülnézete, részben metszetben. Az 1. és 2. ábrán a kanóc nem a szoká­sos módon teljes hengerként van alkal- 50-maztva, hanem két (1) é9 (1') ívet képez melyek külön-külön a (2) és (2') mozgató szerkezettel állíttatnak, a primer levegőt vezető (3) csövet, úgyszintén a sekunder levegőt szolgáltató (4) áttört koronát a 55 -(5) válaszfal, az égéshez szükséges levegő­nek elosiztáisia, ill. az egyes lángokhoz való helyes adagolása céljából, két részre osztja. A két kanóc külön-külön és párhuzamom san égethető, így módunkban van a tüze- 60-lést fél vagy egész teljesítménnyel működ­tetni. A 3. és 4. ábra (1) asztbesztkanóc, amely az eddig használatos szerkezeteknél egy forgási testet képezett három (1), (1') és 65-(1") szegmens részre vian osztva, aimelyek a szintén felosztott (6), (6') és (6") adagoló vályúkba vannak ágyazva, melyekbe a tüzelőfolyadékot a tartányból a (7) táp­cső vezeti és a <8) elosztócsapok és a (7', 70' 7", V") elosztócsöveken Ét) £L (8) elosztó­csappal, vagy ehelyett alkalmazható kü­lön szelepek segélyével a vályúk bárme­lyikébe, természetszerűleg kettőbe, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents