114948. lajstromszámú szabadalom • Szerszám, tetőfedőpalák leszegezésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114948. SZÁM. VlII/b. OSZTÁLY- — 6r. 8027. ALAPSZÁM. Szerszám tetőfedő palák leszegezésére. Garamszegi Ferenc tetőfedő vállalkozó Budapest. A bejelentés napja 1935. évi október hó 10-ike. Palával fedett tetők kijavításánál az. újonnan behelyezendő palákat nem lehet a szokásos módon, vagyis a szeglyukakba helyezett szegekkel leszegezni, mivel a 5 szomszédos palák a behelyezendő új palák szeglyukai fölött fekszenek és így egy­részt a szegeiket nem lehet az utóbbiakba bevezetni, másrészt a kalapács használata lehetetlen. Ez oknál fogva a tetőjavítások­,10 nál az újonnan behelyezett palákat csak \ a viharszeghez kötött dróttal lehetett • megerősíteni, ami azonban nem nyújtott tartós rögzítést. A találmány oly szerszám, mely ezt a 15 hibát megszünteti, mert úgy a szegeknek a szeglyukakba való kényelmes behelye­zését, mint a kalapácsnak akadálytalan használatát lehetővé teszi. A találmány szerinti szerszám kalapácsütések kibírá-20 sára elegendően szilárd nyélből áll, mely­nek egyik végén a szeg ideiglenes tartá­sára alkalmas szegfogója van. A munká­nál a szeget a szegfogóba helyezzük, ez­után a nyélnek szegfogós végét a helyére 25 tolt új pala és a régi pala közé toljuk, mire a szeget a szeglyukba vezetve a nyélnek a palák alól kinyúló részére ka­lapácsütéseket mérünk. A találmány szerinti szerszám a mel-30 lékelt rajzban egyik kiviteli alakjában van feltüntetve. Az 1. ábra a szerszám oldalnézete. A 2. ábra ugyanennek felülnézete. A. 3. ábra alulnézet. A 35 4. ábra végnézet a szegfogó felől. A szerszám fémből vagy más kalapács­ütések kibírására elegendően szilárd anyagból készült (1) nyélből áll, melynek egyik végén a szegfogó van. A feltüntetett példában a szegfogó az (1) nyél végében 40 kiképezett (2) üregből áll, melynek T-alakú keresztmetszete van, mely utób­binak középső (3) része kifelé teljesen nyitott. A beverendő szeget úgy toljuk ebbe a szegfogóba, hogy a szeg feje az 45 üregnek a 4. ábra szerinti, vízszintes ré­szében, a szeg szára pedig az üreg (3) ré­szén át, kifelé nyúljon. Az így megfogott szeget a szerszámmal a felső pala alá tol­juk, a szeg szárát az alsó pala szeglyu- 50 kába illesztjük és ezután a szerszámnak a palák alól kinyúló részére kalapácsütése­ket mérünk, minek következtében a szeg beverődik. Ennek megtörténtével a szer­számot a palák alól teljesen kihúzzuk. A 55 szeg azonban akkor még nincs teljesen be­verve, hanem annak feje a (4) fal vastag­ságának megfelelő darabbal még kiáll. A szeg teljes beveréséhez most a szerszám­nak másik végét toljuk a palák közé, még 60 pedig úgy, hogy a szerszám bedugott vége laposan a szeg fejére feküdjék. Most a szerszámnak a palák alól kinyúló részér© kifejtett kalapácsütésekkel a szeget telje­sen beverjük. Hogy a leírt munka közben 55 a szerszámot kényelmesen foghassuk, az (1) nyél, közepe táján, be van görbítve úgy, hogy a görbítés előtt és mögött lévő nyélrészek különböző síkokban fekszenek. Maga a szegfogó igen sokféleképen ké- 70 pezhető ki. Lehet pl. a leírt üreg helyett csiptető szerkezetet alkalmazni, mellyel a szeg feje ideiglenesen megfogható. Sőt le­het a nyél végét, különleges szerkezet al­kalmazása nélkül, mágnessé is kiképezni. 75

Next

/
Thumbnails
Contents