114926. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés megadott előtartási szögnél tárgyak repülőgépekről való ledobási időpontjának önműködő megállapítására

IAdTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114926. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — G. 7784. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés megadott előtartási szögnél tárgyak repülőgépről való ledobási időpontjának önműködő megállapítására. Actieng-esellschaft 0. P. Goerz Optische Anstalt Actiová spolecnost' K. P. Goerz opticky ústav cég Bratislavá-ban. A bejelentés napja 1934. évi október hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi október hó 6-ika. A találmány célja megadott előtartási szög esietén tárgyak repülőgépről való le­dobásának időpontját önműködően meg­állapítani úgy, hogy lehetséges legyen a 5 célt akkor is eltalálni, ha a szükséges elő tartási szögnek tetszesszerinti módszerrel való meghatározása után a célt a ledo­bás pillanatában véletlenül felihők fe­dik el. 10 Ezt a célt a találmány értelmében úgy ér jük el, hogy a ledobási célirányba beál­lított, tehát a függőlegessel az elülső irány­ban a megelőzően megállapított előtartási szöget bezáró cél vonalzó felső céljele alatt, a mindenkori esési idővel arányos függő­leges távolságban, e vonalzó elé tetszéssze­rinti távolságban előzetes céljelet állí­tunk be, amelyet abban a pillanatban, amikor a közeledő cél a ledobási célirány 20 felső céljelével és az előzetes céljellel al­kotott, választott előzetes célvonalat metszi, valamely óramű meghatározott, változatlan sebességgel olykép tol el, hogy midőn az előzetes céljel a ledobási 25 céliránnyal fedőhelyzetbe kerül, illetve midőn az előzetes céljellel összekötött vil­laimos éritkező a megfelelő kialakítású érintkezőperemmel f elszerelt ledobási cél­vonalzót érinti, akkor a tárgy kézzel vagy 30 önműködően elketromágneses kioldás ré­vén ledobható. A rajz a találmány egyik példaképem megoldási alakját tünteti fel; az 1. ábra mechanikai alap, ha az előzetes illetve az érintkező függőleges 35 irányban mozdítható el, a 2, és 3. ábra pedig e mechanikai alap­nak megfelelő berendezés oldal-, illetve hátulnézete. Az 1. ábrám (Oa) a tetsz ésszerinti mód- 40 szerrel megállapított, az (OOi) függőleges­sel elülső irányban a (<p) előtartási szö­get bezáró ledobási célirányt és (O) a felső céljelet jelöli, am ely alatt a (T) esési idővel arányos (00 = cT) távolsáig- 45 ban vízszintes vezeték van, amelyen tet­szésszerinti távolságban az (A*) előzietes céljelt állítjuk be. Ha az (A1OO1) három­szöget a célra forgatjuk, akko r abban a pillanatban, amikor a cél az (OAi) előzetes 50 céliránnyal összeesik, egy óraművet kapcso­lunk be, minek következtében az (Ai) elő­zetes céljel sebességgel lefelé tolódik el, mindadig, amíg a (t,) idő el­telte után a ledobási célvonallal össze 55 nem esik. A háromszögeik hasoslóságából követk ez ik, hog y (OiR: OaZa — OÖi: OOa =XB : ZtZ.) és ebből (OiB : AiB = vT : vtz = T : tz ), ahol (v) a repülési sebesség, (tz ) pedig a 60 célnak az (OA1Z1) előzetes és az (OBZ>) ledobási célirányba való jut ása között el­telt idő. Továbbá (OOi: OiB = AAi : A*B) éa ebből = 00! = cT. = et. )

Next

/
Thumbnails
Contents