114918. lajstromszámú szabadalom • Tűzelő kő forgókemencék kibélelésére

MAGYAR KIRÁLYI fBf| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114918. SZÁM. IV/h/1. (XVII/c.) OSZTÁLY. — M. 10553. ALAPSZÁM. Tűzálló kő forgókemencék kibélelésére. Österreichisch Amerikauische Magnesit Aktiengesellschaft Radenthein (Karíntliia). A bejelentés napja 1935. évi julius hó 4-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 14-ike. Forgókemeneéknél a; sugárzás folytán fellépő hőveszteségek csökkentésére már javasolták a tűzálló téglákból készült, jó hővezetőbélésniek a bádogköpenytől való 5 elszigetelését. E javaslatok egyike szerint a bélést két köpenyből állítjuk elő, me­lyek közül a belső tűzálló, a külső pedig szigetelőanyagból való. Az, ily kivitelű forgókemeincék azonban a gyakorlatban 10 mem váltak be, mert a szigetelőanyagból készült közbenső réteg a belső bélés meg­rázkódtatásai és dolgozása folytán, már rövid üzemi idő után elpusztul é,s szót­morzsoilódik, amikor is a tűzálló bélés ön-15 magában összeomlik. Jobb eredményeket értek el belső vé­gükön zárt, csőalakú, kövekből összera­kott burkolatokkal. Ily üreges kövekből összerakott burkolatnál a bélés és a bá-20 dogköpeny közötti érintkezési felület ki­sebb, minit a tömör téglákból előállított burkolaté és azonkívül a bélés ós a dob között kitűnő sziget élést eredményező, számos légpárna keletkezik. Egyik vógü-25 kön zárt, csőalakú téglák azonban költ­ségesek és törési szilárdságuk is teteme­sen kisebb a tömör téglák szilárdságánál. A találmány szerint, sajátos alakú tö­mör téglák alkalmazásával, a bádogkö-30 pemytől légpárnákkal elszigetelt bélést kapunk. A téglák lényeges ismérve az, hogy a bádogköpenyen felfekvő falnak egy, több vagy valamennyi éle lerézselt úgy, hogy a tégláknak béléssé való összie-35 állításakor a téglák külső fala és a bá­dogköpeny határolta üregeik keletkeznek. Ezeknek mérete nagyobbra vehető az is­mert, csőalakú téglák belvilágánál, mert minden tégla két, esetleg négy üreges teret is határol. A légpárnákkal elérhető 40 szigetélőhatás tehát a találmány szerinti kövek alkalmazása folytán fokozódik. A mellékelt rajz példaképeid kiviteli alakot szemléltet. Az 1. ábra a találmány szerinti téglákból 45 előállított bélésű forkókamence vázlatos keresztmetszete. A 2—4. ábrák különböző téglaalakok met­szetei. Az 1., 2. és 3. ábrákon szemléltetett 50 tégláknak egyik éle lerézselt, míg a 4. ábra szerinti megoldásnál a bádogkö­penyen felfekvő külső falnak mind a négy éle lerézselt. A 2. ábra szerinti tég­lákból előállított bélésnél: tengelyirányú 55 (1) csatornák, a 3. ábra, szerinti kövekből összerakott bélésnél pedig a kerületi irá­nyú gyűrűs (2) csatornák keletkeznek. A 4. ábra szerinti téglákból kerületi és ten­gelyirányban haladó csatornás bélést ka- 60 punk. Miután a felületi részek, melyekkel a kövek a (3) lemezköpenyen felfekszenek, ugyanolyam keskenyek, esetleg keske­nyebbek is lehetnek, mint az ismert, 65 csőalakú téglák falvastagsága, a bé­lés és a bédogdob közötti érintke­zési felület kisebb ós a légpárnák mérete nagyobb, mint az üreges tég­lákból álló burkolatnál. Lerézselt tég- 70 Iák esetén tehát a sugárzási veszteségek kisebbek lesznek, mint üreges téglák ese­tén. Emellett a találmány szerinti tég­lák olcsóbban állíthatók elő, mint az üre-

Next

/
Thumbnails
Contents