114915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üveg vagy más átlátszó vagy áttetsző anyagok ezüstözésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114915. SZÁM. IV/h/1. (XVII/e.) OSZTÁLY. — D. 4688. ALAPSZÁM. Eljárás üveg vagy más átlátszó .vagy áttetsző anyagok ezüstözésére. Dtiro-Ray Limited cég London. A bejelentés napja 1935. évi június hó 4-ike. A találmány eljárás tükrök, különösen házi és ill. vagy díszítési célokra hasz­nált tükrök előállítására üvegből, vagy más átlátszó vagy áttetsző anyagokból. 5 Tükörüveg ezüstözésénól az ezüst­hártya előállítására rendszerint az ismert ezüstammoniumtartrát-eljárás számos vál­tozatának egyikét alkalmazzák és a ka­pott ezüsthártyát oly festékkel vagy lak-10 kai fedik le vagy védik meg, melybe finoman porított fém, pl. alumínium is lehet bekeverve. Egy másik megoldásnál villamos úton rendkívül vékony rézbevo­natot raknak az ezüsthártyára és az így 15 felrakott rézbevonatot, pl. festékkel vagy lakkal védik meg vagy pedig a lakkal bevont rézfelületre vékony ólomlemezt borítanak, melyet a jó érintkezés biztosí­tására a lakkal bevont rézfelületre rá-20 sajtolnak vagy ráhengerelnek. Ekkor az ólom a fémes védőbevonat. A korábbi javaslatok egyike sem szol­gáltat a gyakorlatban teljesen kielégítő eredményt házi ós ill. vagy díszítési cé-25 lókra szánt tükrök előállításánál, aminek oka főként az ezüsthártya képződésére é? az üvegfelületen való lerakódásra vonat­kozó pontos ismeretek hiánya. Az ezüst­amminoumtartrát-eljárás változaatainak 80 valamelyike szerint előállított ezüsthár­tyák nemcsak rendkívül vékonyak, ha­nem mivel felvitelük gőzzel hevített asz­talokon történik, részben kristályos és aprólikacsos struktúrájúak, a fényt 35 többé-kevésbé elnyelik és kis mértékben vagy egyáltalán nem tapadnak az üveg­felülethez. Ily módon az ezüsthártyák vagy lerakódások neon kolloidális álla­potú színezüstből állnak, látható struk­túrától nem mentesek, az üveg felületével ±0 nem érintkeznek tökéletesen és így nem tapadnak jól hozzá, hanem részben kol­loidális, főként azonban kristályos ezüst­nek keverékei, melyek más ezüstvegyüle­tekkel, pl. ezüstoxiddal szennyezettek. Az 45 említett strukturális hibák vagy bár­melyik közülük a különböző védőfestékek vagy más fedőrétegek felvitele alatt és után erőteljesebben érvényesülnek. A strukturális hibákat nem célszerű réz- 50 nek vegyi vagy villamos úton történő le­rakásával lezárni vagy lefedni, mert a rézfelület struktúrájának azonosnak kell lennie annak az ezüsthártyának struktú­rájával, amelyre leraktuk és ha ezt köve- 55 tőleg védőbevonatként festék- vagy lakk­réteget rakunk fel, ennek a nedvesség és a hőmérsékletváltozás hatására kelet­kező bomlási termékei, előbb-utóbb, utat nyernek a likacsos ezüsthártyához és en- 60 nek fényvisszaverő-képességét oxidáció és korrozió folytán csökkentik, sőt le is rontják. Azonkívül a hártya tökéletlen és részben kristályos, likacsos szerkezete folytán, védőrétegével együtt, az üveg- 65 felületről sávokban leválni igyekszik, mert hiányzik a jó tapadás, amely csak a kolloidális ezüst sajátossága. Az ezüst­ammoniumtartrát-eljárással felvitt ezüst­hártyák tökéletlensége és rendkívüli vá- 70 Jconysága tetemesen csökkenti a fény­visszaverő-képességét és ez a veszteség rendszerint még jóminőségű ezüstözésnél is 20%. A találmány célja oly tükrök, különösen 75 házi és ill. vagy díszítési célokra szánt

Next

/
Thumbnails
Contents