114896. lajstromszámú szabadalom • Sorozatos turbopneumatikus ércusztató berendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114896. SZÁM. XlJ/b. OSZTÁLY. F. 7316. ALAPSZÁM. Sorozatos turbopneumatikus érc-úsztató berendezés. Fazék Gyula bányamérnök, Baia Mare (Nagybánya). A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 24-ike. A találmány többfokozatból álló turbo­pneumatikus érc-úsztató (flotáló) beren­dezés, melynek a szélső (kezdő és végső) fokozatok kivételével az általános meg-5 oldás szempontjából azonosan ismétlődő, főbb részleteiben ismert eleme (cellásja) egy példaképeni kiviteli alakban a melléi­kelt rajz 1—3. ábráin látható, míg maga az elemekből a találmány szerint össze­. 10 állított berendezés, ugyancsak egy példa­képeni kivitelben, a 4—5. ábrákon van feltüntetve. A modern érce 1 őké sz ít és be n legeredmé­nyesebben bevált turbopneumatikus 15 úsztatási eljárás az 1—3. ábra szerinti cella kapcsán ismertetve, főbb vonásai­ban összefoglalva:, a következő: A kellő finomságra felőrölt ércszem­csékből,, víz hozzáadásával, ú. n. 20 „zagy"-ot állítunk elő, melyet habképző anyagokkal (olasjreagensekkel) kezelünk, majd erős keveréssel gondoskodunk ar­ról, hogy minden egyes fémszemecske finom olajbevonatot kaphasson, mely az 25 eljárás folyamán a cellába lehetőleg finom elosztásban — légbuborékok alak­jában — ezután következőleg bevezetett keverölevegőnek a fémszemecskékhez ta­padását elősegíti. (Az alkalmazott reagens 30 oly természetű, hogy az őrőlt érc „meddő" részéhez nem, vagy osak cseké­lyebb mórtékben tapad, s így ily része­ken a légbüborékok képződésének lehető­sége is sokkal kisebb fokú, mint a fém-35 részecskéken.) A továbbiakban az úsztató cellában hosszú és ismételten változó ke­resztmetszetű és irányú áramlási úton való zagy vezetéssel biztosítjuk, hogy a zagy és a finom elosztású levegő kellő •miértekben keveredhessen, azaz, hogy minden egyes olajbevonatú fémszemcsé­nek módjában legyen levegőbúborékikal érintkeznie s azzal összetapadnia. A fel­szálló hab ily módon fémszemcsékkel van telítve, minthogy azonban keveredés és 45 áramlás közben a nem olajozott finomra őrölt meddőszemcsék is részben a fel­színre törekvő hab közé kerülhetnek, a habot egy nyugodt, lehetőleg mozgás­mentes térben, az ú. n. habtérben hagy- 50 juk összegyűlni, ahol az esetleg a habbal együtt felszálló meddőszemjcsék leülle­pedhetnek. A tiszta habot ezután össze­gyűjtjük ós más eljárások szerint továibb­kezeljüik. 55 E munkafolyamat az 1—3. ábrák szerinti berendezéssel, mechanikai működtetés, pl. mechanikai keverés nélkül, tisztán lég­nyomásúan úgy megy végbe, hogy az (1) adagolótérből a (2) oldalfeladónyíláson át 60 a (3) primer keverő térbe beömlő zagy a cella fenekén levő (4) fúvódoboz perforált lemezén át finom elosztásban benyomott levegővel keveredik, melyből a szűkebb (5) keverőtéren és a még keskenyebb (6) 65 felszálló kürtőn át felemelkedve kényte­len eltávozni, miközben az ismételt ke­resztmetszetváltozás a keveredést hatáso­san elősegítő sebességváltozást okoz. A (6) kürtőben aránylag hosszú úton nagy 70 sebességgel felszálló, levegővel kevert zagy a kürtő felső (7) zárólapjának ütkö­zik s irányváltozás után a (8) oldaynyílá­son át a (9) térbe lép, melyből csak a (8) nyílással szemközti (10) falon (habtörőn) 75 szenvedett ütközés, tehát újbóli irányvál-

Next

/
Thumbnails
Contents