114882. lajstromszámú szabadalom • Villamos gép permanens mágneses gerjesztéssel

MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114882. SZAM. Vll/g. OSZTÁLY. B. 13107. ALAPSZÁM. Villamos gép permanens mágneses gerjesztéssel. Róbert Bosch Aktiengesellschaft cég- Stuttgart. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi julius hó 6-ika. A találmány villamos gép nagy, leg­alább 200 Örsted koercitív erejű perma­nens mágnesek útján való gerjesztéssel, amely gép különösen kis méreteivel és 5 karcsú alakjával tűnik ki. A találmány értelmében a gép fegyverzetének mindkét oldalán egy-egy, a fegyverzet tengelyére merőleges erővonalirányú permanens mágnes van elhelyezve és e mágneseket a 10 gép egész hossza mentén végignyúló két lágyvas-járomdarab köti össze. A rajz a találmány foganatosítási pél­dáját mutatja. Ebben az esetben kis átala­kítóról van szó, amely kisebb feszültségű 15 egyenáramot nagyobb feszültségű egyen­árammá alakít át. A rajzon az 1. ábra a gép hosszmetszete és a 2. ábra annak oldalnézete. A gépnek (a) fegyverzete kisebb feszült-20 séghez való tekercset és nagyobb feszült­séghez való tekercset hord. (bl) és (b2) két kommutátor, amelyek a két tekercs közül egyikkel, illetőleg másikkal vannak összekötve; (c) a kefetartókat 25 jelzi. A gép gerjesztése a két nagy koer­citív erejű (dl) és (d2) permanens mág­nessel történik. A mágnesek az (fl) és (f2) csapágyak mellett vannak elhelyezve, még pedig úgy, hogy az erövonalirány a 30 gép tengelyére merőileges, (g) és (h) két lágyvasból való járomdarab, amelyek a permanens mágnesek és a gép fegyverzete közötti mágneses kört zárják. A mágnesek számára célszerűen ferromágneses alumi-35 nium-nikkel-ötvözetet használunk. A tengely vagy közvetlenül a perma­nens mágnesekben vagy külön (il) és (i2) csapágylemezekben ágyazható, amelyek a permanens mágnesek mellett vannak el­helyezve. 4o A leírt gép keskeny alakja folytán kü­lönös előnnyel hordozható készülékekbe, pl. rádiókészülékekbe való beépítésre használható fel. Szabadalmi igények: 45 1. Villamos gép olyan permanens mágne­sek útján való gerjesztéssel, amelyek­nek koercitív ereje legalább 200 Ör­sted, jellemezve egy-egy, a fegyverzet mindkét oldalán, a fegyverzet tenge- 50 lyére merőleges erővonaliránnyal elhe­lyezett mágnessel és e mágneseket ösz­szekötő, a gép egész hossza mentén vé­gignyúló két lágyvas-járomdarabbal. 2. Az 1. igény szerinti gép foganatosítási 55 alakja, azzal jellemezve, hogy a gép­tengely közvetlenül egyik vagy mind­két mágnesben van ágyazva. 3. Az 1. igény szerinti gép foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy egyik 60 vagy mindkét mágnes mellett a ten­gelycsapágyazás számára egy-egy kü­lön csapágylemez van elhelyezve. 4. Az 1. vagy a következő igények egyike szerinti gép foganatosítási alakja, az- 65 zal jellemezve, hogy a villamos gép olyan átalakító, amelynek fegyverzete két kommutátorral van felszerelve. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents