114871. lajstromszámú szabadalom • Mágnesacélötvözetek selejt- és hulladékanyagának kezelése újbóli felhasználás céljából

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114871. SZÁM. XH/e. (XVI/'c.) OSZTÁLY. — JB. 13093. ALAPSZÁM. Mágnesacélötvözetek selejt- és hulladékanyagának kezelése újbóli felhasználás céljából. Róbert Bosch Aktiengresellschaft cég- Stuttgart. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi julius hó 23-ika. Ismeretes, hogy öntvényeknek forma­öntés útján való előállításánál a hozzáfo­lyási csatornákban és a tölcsérekben meg­merevedett fém nagyobb vagy kisebb 5 mennyiségű hulladékot ad. Továbbá min den formaöntési eljárásnál hólyagok és repedések képződése stb. folytán selejt­áruval kell számolni. Ennek a hulladék­nak és az ú. n. selejtárunak hasznosítása 1.0 igen nagy gazdasági fontosságú. A találmány permanens mágnesek elő­állítására alkalmas, ötvözetalkatrész gya­nánt legalább vasat, nikkelt és alumíniu­mot tartalmazó ötvözetekből a homokön-15 tési eljárás alkalmazásánál elhulló selejt-és hulladék-anyagokra vonatkozik. A találmány értelmében az ilyen selejt-és hulladék-anyagokat, mielőtt azokat to­vábbi olvasztékokhoz felhasználnék, az 20 arra tapadó összes homokrészektől gondo­san megszabadítjuk. A homoknak mara­dóknélküli eltávolítása tetszésszerinti al­kalmas módon, pl. homoksugárfuvóvai történhetik. 25 A homok eltávolítására ezideig különle­ges figyelmet nem fordítottak. Pl. a szürkeöntési hulladéknál csak a durvább, kérges homoklerakódások eltávolításáról gondoskodtak, majd a hulladékot beol-80 vasztották és a még tapadó homokrészek a salakba mentek, anélkül, hogy kárt okoztak volna. A mágnesacélötvözeteknél, amelyekre a találmány vonatkozik és amelyek alumi-35 níumtartalmukkal tűnnek ki, a homokré­szek a kb. 1500 C° és nagyobb olvasztási hőmérsékleten szilíciumra redukálódnak. Ennek a redukciónak, amely túlnyomó­részt az aluminium és a homok közötti kölcsönhatáson alapul, az a következ- 40 ménye, hogy a szilícium, mint új ötvözet­alkatrész lép fel és az olvasztók az alu­míniumnak azzal a részével, amely alu­míniumoxid alakjában a salakba átmegy, szegényebb lesz. 45 A szilíciumnak az ötvözetbe újonnan való belépése, valamint az ötvözet össze­tételének eltolódása nagyon hátrányos, mert ezzel lehetetlenné válik, hogy az ese­tenként kívánt meghatározott koereitív 50 erőt és remanenciát elérjük. Eltekintve attól, hogy a mechanikai tulajdonságok a sziliciumadalék folytán rosszabbodnak, a koereitív erőt az öntvényben már kis mennyiségben jelenlevő szilícium is csök- 55 kenti, amit a remanenciának adott eset­ben fellépő növekedése sem egyenlít ki. A találmány szerinti eljárással ezeket a hátrányokat kiküszöböljük és a jelzett öt­vözetekből való permanens mágnesek elő- 60 állításának gazdaságosságát nagy mérték­ben növeljük. Adott esetben célszerű, hogy az olvasz­tók összetételének helyes beállítására já­rulékosan magában véve ismert' rendsza­bályokat alkalmazzunk. így pl. a leégés folytán elveszett aluminium pótlására a második olvasztókhoz megfelelő mennyi­ségű alumíniumot adhatunk.

Next

/
Thumbnails
Contents