114859. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezet villamos kisülési készülékek elektródáinak tartására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114859. SZÁM. VlI/d. OSZTÁLY. tS. 15719. ALAPSZÁM. Tartó szerkezet villamos kisülési készülékek elektródáinak tartására. International Standard Electric Corporation cég- Delaware, mint Ronci Lionel Victor new-yorki telefonmérnök jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi január hó 14-ike. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1934. évi május hó 3-ika. A találmány villamos kisülési készülé­kek, különösen nagy teljesítményű villa­mos kisülési készülékek elektródáinak tartására való tartó szerkezet. 5 Olyan villamos kisülési készülékeknél, amelyeknél a teljesítmény nagyságrendje 500 watt vagy ennél nagyobb, az elektron­forrás rendszerint wolfram szál vagy wolfram-fonál több szakaszából áll, ame-10 lyeket állvány hord és amelyek feszíthe­tők, hogy a fonalak a többi elektródához képest, például a rácshoz vagy rácsokhoz és az anódhoz képest egyenletes távolság­ban maradjanak. A feszítésre általában 15 tekercsrugökat használnak, amelyek a fe­szítési jellemzők megóvása végett wolf­ramból készülnek. Azt találtuk, hogy a wolframrugókat az erőteljes hevítés a gyártási folyamatok közben károsan be-20 folyásolja, mikor is azok terhelés alatt ál­lanak úgy, hogy feszítő hatásukat nem képesek eléggé kifejteni. A találmány biztosítja, hogy a kisülési készülékben az elektróda előre meghatá-25 rozott feszítését fenntarthassuk és az elek­tródák egymástól való kellő távolsága megmaradjon. A találmány egyik részlete szerint a szál tartására való tartó szerkezet oly állvány, 30 illetve tartó rúd, amelynek egyik végén lemeztárcsa van és ez a szálak egyes sza­kaszait kívánt alakzatban tartja. Az em­lített lemeztárcsa feszítő rugón fekszik, amely feszít és-csökkentő szerkezet szom-35 szódságában van és ez a feszítő rugó ter­helésének csökkentése végett működésbe jön, ha a hevítés a feszítő rugó szomszéd­ságában túságosan nagy. Szabványos fel­tételeknél a feszítéscsökkentő szerkezet a feszítő rugó kívánt fokú terhelését fenn- 40 tartja, hogy a szálszakaszoknak szükséges mérvű feszessége legyen. A találmány különös kiviteli alakjánál a szálszakaszokat minden irányban moz­gatható alaplemez tartja kellő távolság- 45. ban, amelyet állvány hord. Az állvány fe­szítő szerkezetet is tart, amelynek köz­biztosító szigetelő alkatrészei vannak és ezek között fekszik a feszítő tekercsrugó. Az alsó szigetelő alkatrész kiegyenlítő se- 50 gédalkatrésszel vagy feszességcsökkentő szerkezettel áll kapcsolatban. A feszes­ségcsökkentő szerkezet két egymással el­lentétesen hajlított, kétfémes alkatelem, amelyek az állványon ütköző alkatrész 55 szomszédságában fekszenek. A feszítő rugó ellenkező végén kétfémes külön al­katelemet is elrendezünk, amely a szál­szakaszokhoz erősített horgok tartó szer­kezete. 60 A találmány további kiviteli alakjánál a szálszakaszokat feszítő rugóra szerelt ellenző hordja. A feszítő rugó kiegyenlítő alkat elemen nyugszik, amely két egymást kiegészítőén hajlított kétfémes korong, 65 amelyek központos állványon, illetve rú­don nyugszanak. A kiegyenlítő alkatrész első feladata az, hogy a felette nehezen olvadó wolf­ramból készült feszítő rugó igénybevéte- 70

Next

/
Thumbnails
Contents