114856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikai úton reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére alkalmas hordozószervek előállítására, valamint ez eljárással előállított hordozüszervek

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114S56. SZÁM. IX/Ű. OSZTÁLY. P. 8306. ALAPSZÁM. Eljárás optikai úton reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére alkalmas hordozószervek előállítására, valamint az eljárással előállított hordozószervek. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cégr Eindhoven-ben (Hollandia). A bejelentés napja 1934. évi október hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi október hó 5-ike. A találmány eljárás optikai úton, pl. fotoelektromos cellával reprodukálható rezgésnyom mechanikai feljegyzésére al­kalmas hordozószervek előállítására, va-5 lamint ezzel az eljárással készült hordo­zószervek. „Rezgésnyom" kifejezésen itt rezgések­nek, különösen hangrezgéseknek és a pl. képátvitel technikájából ismeretes kép-10 áramoknak tetszőleges feljegyzései ér­tendők A találmány különösen zselatin­ból való feljegyzési réteggel ellátott hor­dozószervek előállítására vonatkozik; zse­latin ugyanis tudvalevőleg más feljegy-15 zési célokra használatos anyagoknál, pl. celluloidnál vágásra sokkal alkalmasabb. Azonban a zselatinban való feljegyzés­nél is zavaró jelenségek mutatkoztak, me­lyek hatását a találmány alkalmazásával 20 jelentékenyen lehet csökkenteni. E jelenségek egyike pl. hogy a legelő­nyösebben vésőalakú feljegyzőszerszám éle aránylag rövid idő alatt annyira meg­sérül, hogy a további kifogástalan fel-25 jegyzés gyakorlatilag lehetetlenné válik. A vágóéi e sérülése a hordozószerven azt eredményezi, hogy a rezgésnyomban a hordozószerv és a véső viszonylagos moz­gása irányában haladó karcolások mutat-30 koznak. Minél hosszabb időt vesz a fel­jegyzés igénybe, annál több karcolás ke­letkezik, ami végeredményben arra vezet, hogy a nyom modulált szegélyei eltorzul­nak. A karcolások szaporodása továbbá a végső elhasználódási sebességének is mér- 35 téke. Mindezeknél fogva a vésőt a hang­feljegyzés átlagos tartalmához képest rö­vid időtartamon belül ki kellett cserélni, ami az üzemköltségek növelésén kívül a feljegyzőeljárás lényeges akadályoztatá- 40 sával is jár. További nem kevésbbé hátrányos jelen­ség abban nyilvánul, hogy a rezgésnyom gyakran nem egyenletesen fényáteresztő, hanem egészben vagy részben homályos, 45 úgy, hogy a fényt szétszórja. A rezgés­nyom homályos állapota azt jelenti, hogy a feljegyzés optikai másolhatósága ós re­produkálhatósága az egyenletesen fényát­eresztő nyom tulajdonságaival szemben 50 lényegesen rosszabb úgy, hogy ezekqn a helyeken a feljegyzés kis amplutudóinál az ismert mellék- vagy alapzörej zava­róan jelentkezik. A találmány szerint a zselatinhoz szul- 55 fonált ricinuszolajat adunk. Kitűnt, hogy ez az anyagcsoport az előbbiekben jelzett hátrányos jelenségek hatását jelentéke­nyen csökkenti. Az említett adalék feldolgozása úgy tör- 60 ténhet, hogy a zselatinréteget a hordozó­rétegre való felvitelét követően ezzel az anyaggal, egészben vagy részben impreg­náljuk. Az adalékok ekkor a zselatinré­tegbe legalább annyira behatolnak, hogy 65 ezzel a vághatóság javul. Más foganatosítási lehetőség szerint az adalékanyagot bizonyos százalékos arány-

Next

/
Thumbnails
Contents