114820. lajstromszámú szabadalom • Egyfázisú áramszámláló

Megjelent 1936. évi szeptembei' hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BIRÓSÍQ SZABADALMI LEÍRÁS 114820. SZÁM. VII/C. OSZTÁLY. S. 16147. ALAPSZÁM. Egyfázisú áramszámláié. Stoíián János oki. gépészmérnök és Varga Elemér revizor, mindketten Budapesten. • • A bejelentés napja 1935. évi november hó 28-ika. A találmány arra irányul, hogy az áramszámláién vagy kapocsházán végzett illetéktelen beavatkozás esetén az áram­számláló nemcsak maradandó jelzést ad-5 jon, hanem, legalább is az esetek nagy részében, a csalárdul elhasznált energia mennyiségének megállapítását is lehetővé tegye. Evégből az áramszámláló nem lát­hatóan ós hozzá nem férhetően elzárt bel-10 sejében az illetéktelen beavatkozást ill. csalárd áramhasználatot maradandóan jelző szerkezetet és teljes második mérő és számláló szerkezetet rendezünk el, mely velejében és szerkezeti kiképzésében azo-15 nos lehet az elsővel, de tekercsei célsze­rűen a mérő belsejében vannak bekötve és pedig áramtekercse abba a vezeték­ágba, amelyet az első mérőszerkezet a szo­kásos kifejezés szerint „méretlenül" hagy. 20 Az illetéktelenül beavatkozó nem tudja és nem is veheti észre, hogy a tok nem lát­hatóan elzál-t belsejében második mérő­szerkezet is van és így beavatkozásával csak azt igyekszik elérni, hogy a látható 25 számlálószerkezet mutasson a tényleges­nél kevesebib fogyasztást. Másrészt alig le­hetséges olyan beavatkozás, amellyel az áram a különböző vezetékágakba iktatott mindkét áramtekercs kikerülésével volna 30 a fogyasztókészülékekbe vezethető. A mellékelt rajz a találmány oly foga­natosítási példáját tünteti fel kapcsolási vázlatban, amely az áramszámláló tokjá­nak megfúrása vagy átszúrása esetén mű-35 ködésbe jövő jelzőszerkezettel van felsze­relve. A találmány szempontjából azon­ban mellékes, hogy a jelzőszerkezet mi­lyen beavatkozásra jön működéibe. A ta­lálmány pl. úgy is foganatosítható, hogy a jezőlszerkezetet az áramszámláló vagy 40 kapocsháza tokfedelének felemelése vagy a fedeleket záróhelyzetükben lefogva tartó csavar vagy csavarház meglazítása vagy pedig az hozza működésbe, hogy a két vezetékágon más-más áram folyik (112.431. 45 számú szabadalom). Mellékes a jelzőszer­kezet kivitele és működési módja is, csak maradandó jelzést adjon, amelyet az ille­téktelen beavatkozó feltűnő nyom nélkül eltüntetni nem tud. 50 Az ábra szerint a látható számlálószer­kezetet működtető mérőszerkezet (2) áram-és (3) feszültségtekercse a szokásos mó­don van elrendezve és pedig a (2) áram­tekercs a (4) lámpákhoz vagy egyéb fo- 55 gyasztókészülékekhez vezető (5) vezeték­ágba van iktatva, Az áramszámláló két­részű (6) tokja kettős fémlemezzel van bé­lelve, amelynek egyes (7) és (8) lemezei egymástól és a (6) tok falától el vannak 60 szigetelve. A (7) lemezt (9) vezetékdarab az (5) vezetékághoz, a (8) lemezt pedig (10) és (11) vezetékdarabok és a jelzőszer­kezetnek közéjük iktatott vezető részei a (4) fogyasztókészülékektől visszatérő (12) 65 vezetékághoz köti, úgy hogy a két (7) és (8) lemez között állandóan feszültségkülönb­ség van. A jelzőszerkezet a feltüntetett ki­viteli példában (13) lengőkarra erősített. (14) táblácskából áll, melyet (15) rugó tel- 70 jes vonallal rajzolt nyugalmi helyzetéből, amelyben a mérő tokja elfedi, eredmény-

Next

/
Thumbnails
Contents