114772. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses szalagfék, illetve kapcsoló

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS ) 1477a. SZÁM. V/g/ 2. OSZTÁLY. — H. 6829. ALAPSZÁM. Elektromágneses szalagfék illetve kapcsoló. Ryba Antal technikus, Dr. Reiniseh József ügyvéd és Dr. Vinatzer Ernő ügyvéd Bolzano (Olaszország1 ), a két utóbbi úgyis mint Ryba Antal technikus bolzanoi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 12 ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 22 ike Valamely forgatónyomatéknak üzem közben való tetszésszerinti lefékezése, vagy más tengelyre való átvitele végett, alkalmas surlódófelületeket szokásos inó-5 don elektromágneses vagy mechanikai erőhatással egymáshoz szorítunk, amikor is ezek felveszik a kerületi erőt, illetve a forgatónyomatékot. Ha a könnyen kopó anyagoktól (úgymint a fától, bőrtől, az-10 beszttől) eltekintünk, akkor az ellemtál­lóbb anyagok kisebb súrlódási együttha­tói miatt a szükséges szorítónyomások rendkívül nagyok és a még alkalmazott vezérlőszervek folytán az ily géprószek 15 oly bonyolultakká, nehezekké ós bizony­talanokká válnak az üzemben, hogy kü­lönleges esetekben, ahol egyszerű műkö­dés ós csekély súly a döntő, mechanikai­lag vezérelt szalagfékek, illetve dörzskap-20 csalások nem váltak be. Azonkívül nem érhető el a mechanikailag vezérelt sza­lagfékek esetén ugyanaz a fékellenállás a forgási értelmet változtató forgatónyo­matéknál. 25 A találmány elektromágneses szalag­fék, illetve kapcsoló, amelynél az isimer­teknél sokkal kedvezőbb eredményeket érünk el, nevezetesen egyszerűség, cse­kély súly és energiafogyasztás tekinteté-30 ben. Azonkívül fékezni a találmány sze­rint mind a két forgási irányban lehet, az elért fékezési ellenállás teljesen egyenlő. Továbbá dolgozhatunk előfe­szültség nélkül, amivel viszont a tengely­csiapágyakat lényegesen tehermentesít- 35 jük. A találmány szerinti elektromágneses szaliagíék, illetve kapcsoló ferromágneses anyagból készült, alkalmasan elrendezett gerjesztőtekerccsel ellátott fékszalagból 40 ós ugyanez anyagból készült tárcsaalakú, vagy hengeres féktestből áll, amelyet a fékszalag egyszer vagy többször körül­vesz, úgy hogy a fékszalagon és a féktes­ten átmenő erő folyammal, továbbá az 45 egyik szalagvég fogvatartásával és a má­sik szalagvég szabaddátételével az áram­tekercs gerjesztése folytán keletkező mág­neses tapadóerőn kívül még az úgyneve­zet szalaghatás is érvényesül. 50 A rajz példaképen mutatja a talál­mány kiviteli alakjait. Az 1. ábra az elektromágneses szalagfék keresztmetszete, a 2. ábra pedig tengelymenti metszete, a 55 3. ábra a találmány tengely menti met­szete, amidőn azt kapcsolónak használ­juk, a 4. ábra pedig keresztmetszete, az 5. ábra a féknek egy további kiviteli 60 alakja, részben pedig metszetben, egy részlete pedig felülnézetben. A feltüntetett kiviteli alakoknál a ferromágneses anyagból készült (1) fék­szalag majdnem teljesen körülveszi a (2) 65 korongot. A (2) korong is ferromágneses anyagból van és a (8), illetve (8a) ten­gelyre ékelt (3. és 4. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents