114768. lajstromszámú szabadalom • Eljárás B-vitaminban gazdag készítmények előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114768. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — K. 12923. ALAPSZÁM. Eljárás B-vitaminban gazdag készítmények előállítására. Dr. Karczag László egyetemi magántanár, közkórházi főorvos Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 6-ika. A B-vitaminnak koncentrált, illetve le­hetőleg tiszta izolált állapotban való elő­állításával évtizedeik óta számos kutató foglalkozik. Az előállításhoz használt 5 anyag eddigelé főképen a nagy B-viita­mintartalniú élesztő és a rizs volt. (Élesztő: Cooper és Funk 1911, Edie és munkatársai 1912, Seydel 1916, Myers, Voegtlin, May 1930, Windaus és munka-10 társai 1932. Rizs: Funlk 1911, Suzuki, Jian­sen és munkatársai 1926—27.) A kutatók nagy részének alig sikerült a jól definiált kristályos testeket izo­lálni. Jansen, Guha, Williams, Odaka ós 15 Windaus voltak azok, akik a legtisztább készítményeket előlállították és kémiai, fizikai és optikai tulajdonságukat meg­állapították. Az előállítási eljárások rendszerint az 20 extraMIó, kicsapási, adszorpciós és elu­eiós eljárások, valamint kémiai eljárások kombinációiból állanak. Kivitelük rend­szerint komplikált, hosszadalmas és emel­lett termelési hányaduk elenyészően cse-25 kóly. így pl. 100 kg élesztőből, vagy rázs­háncs-, illetve korpából kb 0.80 gr vita­min B volt előállítható. Vizsgálataim elsősorban arra irányul­tak, hogy oly kiindulási anyagokat talál-30 ják, amelyek a B-vitamint az eddigieknél nagyobb mennyiségarányiban tartalmaz­zák, továbbá az előállítási módszerek egy­szerűsítésére és a kiindulási anyagok, va­lamint az előállított termékek B-vitamin-35 tartalmának gyors és megbízható megha­tározására törekedtem az eddigi hossza­dalmas és megbízhatatlan állatkísérletek helyett, ami lehetővé teszi az előállítási eljárással kapott termékek B-vitamintar­talmának állandó ellenőraését előállítá- 40 suk köbben. Sikerült továbbá a B-vitamin egy ed­dig ismeretlen oldószerének, a glicerinnek kikutatásával B-vitaminban szegény nyersanyagokból is, pl. élesztőből kon- 45 centráltan vitaminkészítményeket könnyű és egyszerű módon való előállítása. Végül pedig azt találtam, hogy az ultraszűrés útján sikerül a B-vitamin­tartalmú nyersanyagokiból a B-vitamint a 50 nem vitaminoktól és egyéb vitaminoktól is elválasztani. B-vitamin előállítására alkalmas új ki­indulási anyagok kikutatását az a felis­merés tette lehetővé, hogy a szervezet- 55 ben főként a gyomor a B-vitamin kivá­lasztószerve, ahol is az ennek következté­ben a legnagyobb koncentrációban for­dul elő. A B-vitamin úgy a gyomor éh­gyomri váladékában, mint a próbaregge- 60 liben feltalálható. Ugyancsak feltalálható a duodenumban, a pankreasz váladéká­ban és ugyanezen szervek és a máj ki­vonataiban, valamint a gerincvelői folya­dékban is. Már ezien körülmény önmagá- 55 ban is módot ad arra, hogy a vitamineket természetes kompozíciójukban alkalmaz­zuk gyógyászati célokra. Ezen tényeknek megállapítása nagyrészt az erre a célra eddig nem alkalmazott ultraibolyafény- 70 ben való kvaricspektrografiai módszer al-

Next

/
Thumbnails
Contents