114757. lajstromszámú szabadalom • Egyenirányító kapcsolás

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114757. SZÁM. VlI/g. OSZTÁLY. f. 8268. ALAPSZÁM. Egyenirányító kapcsolás. N, V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég1 Eindhoveii-ben (Hollandia). A. bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 7-ike. Kémetországi elsőbbsége 1933. évi szeptember hó 13-ika. A találmány egyenirányitókiaDcsolás és célja az üzembiztonság fokozása nagy fe­szültségek eg y e ni r ány í tás áná 1. Némely esetben oly nagy feszültséget 6 kell egyenirányítani, hogy egyetlen < egyenirányítócső ezt a .'feszültséget nem képes tökéletes biztonsággal elzárni. Eb­ben az esetben sorba kapcsolt több egyem­irányítócsövet lebet alkalmazni. A leg-10 több esetben azonban ezzel sem érhetők el kielégítő eredmények, mert abban a fá­zisban, amelyben áraimnak az egyenirá­nyítócsöveken nem szabad átfolynia, nem jut elzárás céljából mindegyik egyen-15 irányítócsőre a feszültség pontosan ará­nyos része. Az ugyanis, hogy a feszültség az egyenirányítóosöveken miiként oszlik el, véletlen körülményéktől, többek között a két elektróda közötti kapacitástól függ. 20 Előfordulhat tehát az, hogy pl. két sorba­kapcsol t egyenirányítócső közül az egyikre zárás céljából a feszültség túl­nyomó része jut és így ez átüt. Ekkor a teljes feszültség a második egyenirányí-25 tócsőre jut és ez is át fog ütni. Ez a Kö­rülmény pl. akkor is bekö vetkezihetik, ha az egyenirányítócsövek egyike kissé ned­ves, úgy hogy a cső külső fala mentén az egyik elektródától a másikhoz szórt-30 áram mehet át. Ebben az esetben a teljes feszültség a második csőre kerül és ez is átüt. A találmány szerint ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy olyan gáztöltésű 85 izzókatódás egyenirányítóesöveket 'kap­csolunk sorba, amelyeken a zárófázisban ködfónykisülés megy át. így tehát a találmány szerint is soros kapcsolást alkalmazunk, azonban gondos­kodunk arról, hogy a kisütöcsövön a köd- 40 fénykisülés révén a zárófázisban is igen kis áram folyjék át, mely telhát az ív­kisülés előidézéséhez szükséges értéket el nem éri. Ebben az esetben a feszültség­megoszlás az egyes csövek kisülési karak- 45 terisztikáitól függ és ezeket a találmány szerint egymással egyenlőnek választjuk annyira, hogy még a fellépő legnagyobb zárófeszültségnél is az összes csöveik üzemi állapota a karakterisztikának, a 50 tulajdonképeni ködfénykisülésnek meg­felelő részében maradjon. Ezek a karak­terisztikák csak igen kevéssé térnek el egymástól ós így mindkét csőnek gyakor­latilag egyenlő nagyságú feszültséget 55 kell elzárnia. Annak ellenére, hogy izzókatódáis i®gyenirányítóosöveknél általában köd­fénykisülés fellépését a zárófázisban ke­rülik, a jelen esetben ez épemséggel elő- 60 nyös. Fellépését a gáznyomás és az elektródák közötti távolság helyes mére­tezésével, továbbá az elektródák alakjá­nak és felületi nagyságának kellő kivá­lasztásával könnyűszerrel valósíthatjuk 65 meg. A rajzon a találmány íoganatosítási példájának vázlata látható. A váltakozóáramú (1) áramforrás egy transzformátor (2) és (3) primértekercseit 70 táplálja, a transzformátor (4) és (5) sze­kundértekerosei közül mindegyik egy-egy (6) és (7) egyen irán yítóosővel van sorba kapcsolva. Utóbbi ak pl. 220 voltos akku­mulátortelepet töltenek. 75 A (6) és (7) egyenirányítócsöveknek a

Next

/
Thumbnails
Contents