114749. lajstromszámú szabadalom • Födémszerkezet és hozzávaló idomtégla

MAGYAR KIRÁLYI WeSJ® SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114749. SZÁM. VlII/a. OSZTÁLY. — K. 13219. ALAPSZÁM. Födémszerkezet és hozzávaló idomtégla. Krámer Fülöp műszaki magántisztviselő Sopron. A bejelentés napja 1935. évi november hó 9-ike. A találmány olyan födémszerkezet, mely könnyen és gyorsan megépíthető, adott szerkezeti magasság mellett nagyon szilárd és a különféle csővezetékek és vil-5 Iamos vezetékek célszerű elhelyezését te­szi lehetővé. A találmány keretébe tarto­zik továbbá a födém megépítéséhez szük­séges, különleges idomtégla és sorzáró tégla is. 10 A csatolt rajz a találmány szerinti fö­dém egyik célszerű kiviteli alakját szem­lélteti. Az 1. ábra a találmány szerinti, pl. lakó­szobákhoz való födém egy részének ke-15 resztmetszete a 3. ábra I—I vonala sze­rint. A 2. ábra a pl. konyhák vagy fürdőszobák számára való födém egy részének kereszt­metszete az 1. ábráénál nagyobb lép-20 t ékben. A 3. ábra az 1. ábrához tartozó alap­rajz. A 4. ábra hosszmetszet a 3. ábra IV—IV vonala szerint, megjegyezvén, hogy ez az 25 ábra a természetes helyzethez képest 90°-kal elfordított helyzetet mutat. Az 5. ábra sorzáró tégla oldalnézete és a. 6. ábra annak homloknézete. A födém legfontosabb részét a külön le-30 ges alakú ós szerkezetű födémtégla ké­pezi, melynek mint az 1. és 2. ábrán lát­ható, a hosszában végigmenő (1) és (2) ürege és ezek között a (3) bordája van. Az üregek úgy vannak elhelyezve, hogy 35 a. tégla felső részén van az anyag nagyobb része, míg alul az anyag lényegesen ke­vesebb, ami megfelel a födém statikai igénybevételének, amelynél a nyomóerők a keresztmetszet felső részén hatnak. Jel­legzetes még a találmány szerinti téglára, 40 hogy felső felülete nem sík, hanem lép­csős vagyis egy magasabb (4) és egy mé­lyebb (5) sík határolja. Ezáltal két ilyen idomtéglának oly módon való szembehe­lyezésénél, hogy a két alacsonyabb (5) 45 sík egymás mellé kerül, két-két tégla kö­zött a födémen végigfutó mélyedés kelet­kezik. Ezeket a mélyedéseket a (6) párna­fák, csővezetékek elhelyezésére s egyéb célokra használhatjuk fel. Az idomtégla 50 felső részének ilyen lépcsős kiképzése még azt is eredményezi, hogy meghatáro­zott szerkezeti magasság mellett a belső erők karja lényegesen megnő a szerkezeti összmagasság növelése nélkül, mert a 55 tégla anyagkeresztmetszetének nagyobb része a párnafához képest magasabban fekszik, mintha a tégla felső színe egy síkban lenne és csak erre a síkra kellene a feltöltést, erre pedig a párnafát fek- 60 tetni. A tégla keresztmetszetében, a két nagyobb (1, 2) üregen kívül, ismert cél­ból, még további kis (7) üregeket is ki­képezhetünk. A tégla további jellegzetes­sége, hogy alsó felülete mindkét hosszszé- 65 lén (8) kiugrás van, miáltal két-két tégla között a födémen végigmenő üregek ke­letkeznek, melyek — fölvál,tva — egy ala­csonyabb (9) és egy magasabb (10) vas­betonborda készítésére zsaluzást létesi- 70 tenék. Ezek a vasbetonbordák a támfalak­ban, ismert módon, kiképezett (16) va-betonkcszorúba kötendők be úgy, hogy ezek alkotják a. födém tartó ré-

Next

/
Thumbnails
Contents