114741. lajstromszámú szabadalom • Folyadékkimérőkészülék

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114741. SZÁM. XVIII/d. OSZTÁLY. — S. 13219. ALAPSZÁM. Folyadékkimérőkészülék. Blau József kereskedő és Szabados László joghallgató mindkettő Békés. A bejelentés napja 1935. évi november hó 8-ika. A találmány folyadékkimérőkészülék, mely a folyadéknak gyors, pontos és tiszta kimérését teszi lehetővé. A találmány szerinti íolyadékkimérő-5 készülék egy meghatározott folyadékmeny­nyiség felvételére méretezett tartályból áll, melyen függőlegesen átmenő csőben a kifolyatócső csapszerűen forgatható. A két cső falában a kimérendő mennyisé­iO géknek megfelelő magasságokban egy-egy nyílás van. E nyílások úgy vannak elren­dezve, hogy a kifolyatócső elforgatásával két-két, különböző magasságban levő nyí­lás egymással egymásután közlekedésbe 15 hozható. A találmány szerinti készülék példaké­pem kiviteli alakját a rajz mutatja. Az 1. ábra a készülék hosszemetszete, a 2. ábra a kifolyatócső változata hossz-20 metszetben, a 3. ábra az 1. ábra I—I vonala szerinti metszet, a 4. ábra a készülék felülnézete, az 5—9. ábrák az 1. ábra II—II, III—III, 25 IV—IV, V—V és VI—VI vonala szerinti metszetek nagyobb léptékben. (1) a pl. 1 liter folyadékmennyiség fel­vételére méretezett tartály, mely előnyö­sen hengeralakú és melyen a (2) cső cél-30 szerűen tengelyirányban megy át. E (2) cső hengeres (1. ábra) vagy kúpos (2. ábra) lehet, melyben a (3) kifolyatócső a (4) fo­gantyúval csapszerűen forgatható. «A (2) cső falában a kimérendő mennyiségnek 35 (pl. Vi, 'A, 1) megfelelő maagssá­gokban az (5, 6, 7, 8) nyílások vannak él­vonalban, egymásfölött kiképezve. A (3) kifolyatócső lalában, ugyanezen magassá­gokban, az (51 , 61 , 71 ) és (81 ) nyílások úgy vannak a cső kerületén egymáshoz képest 40 eltolva, hogy a (2) cső megfelelő, ugyan­azon magasságban levő nyílásával csak egyenként és egymásután hozhatók közle­kedésbe. Az (1) tartály megtöltésére a (3) kifolyatócső felső részében kiképezett (9) 45 kamra van, mely a (10) nyílás révén a (11) töltőcsővel, a (12) nyílás révén pedig az (1) tartállyal egyidejűleg összeköttetésbe hozható, ha a kifolyatócső a tartállyal nem közlekedik, azaz, ha a (3) kifolyatócső nyí- 50 lásait a (2) cső elzárja. Ezen állásban a folyadék a (11) csőből akadálytalanul fo­lyik a (9) kamrán és a (12) nyíláson át az (1) tartályba. Az (1) tartály fedelében a (13) szelep van, amelyet a tartály meg- 55 telesekor a folyadék maga zár. E szelep a kimérésnél légszelepként működik. A (3) kifolyatócsövön, a (4) fogantyúval szem­ben a (14) mutató van, mely a kimérendő folyadékmennyiségeket mutató (15) jelzé- go sekre állítható be. A (3) kifolyatócsőnek előnyösen palackok töltésére való (16) szájdarabja van. A (11) töltőcső előnyösen a (17) elzárószerwel van ellátva. A készülékkel való kimérés a következő- §5 képen történik' Ha a (3) kifolyatócsövet a (4) fogantyú­val úgy forgatjuk el, hogy a (14) mutató a (T) jelzésre kerül, akkor a (9) töltő­kamra a (11) töltőcsővel és az (1) tartály- 70 jyal össze van kötve és utóbbi a folya­dékkal megtelik. A (17) szelepnek az el-

Next

/
Thumbnails
Contents