114736. lajstromszámú szabadalom • Járulékos szerv égőkhöz és a szervvel felszerelt égők

MAGYAR KIRÁLYI ISII­SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114736. SZÁM. Il/h. OSZTÁLY. — L. 6472. ALAPSZÁM. Járulékos szerv égőkhöz és e szervvel felszerelt égők. Lukács Ernő tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi május hó 4-ike. Ismeretes, hogy az égés folyamán kelet­kező hőmennyiségeket a környezet sugár­zás, vezetés és konvekció útján veszi fel. A háztartásokban főzésre, sütésre vagy 5 vízmelegítésre használt berendezések, a cseppfolyós vagy gáznemű közeggel vagy villamossággal fűtött égők főleg a kon­vekció és a hővezetés által közvetített hő­mennyiségeket használták ki, azonban a 10 hősugárzás által szolgáltatott hőmennyisé­geket csak kis mértékben hasznosították, úgyhogy ez utóbbiak a főzés stb. szem­pontjából legnagyobbrészt elvesztek. A konvekció szabadon égő égőknél min-15 denkor felfelé irányul, míg a hősugárzás minden irányban terjed. A valamely irányban kisugárzott hő mennyisége függ a sugárzó felületek, illetőleg a láng hő­mérsékletétől és a sugárzó felületek el-20 helyezésétől és minőségétől. Tekintettel az égés folyamán kialakuló lángalakokra, a hősugárzás a háztartási égőknél a legerősebb mértékben lefelé irányul. E lefelé sugárzott hőmennyiségek 25 nemcsak hogy elvesznek a főzés és sütés szempontjából, hanem bizonyos esetekben egyenesen károsak, mert az asztallapokat, amelyeken az égők állnak, felesleges mó­don felmelegítik, sőt ki is égetik, továbbá 30 — amennyiben az égőket folyékony tüzelő­anyagokkal fűtjük — úgy ez anyagokat vezető csöveket is túlságosan felmelegí­tik, ami magát az égést károsan befolyá­solja. 35 A találmány olyan járulékos szerv fő­zésre, sütésre vagy vízmelegítésre való égőkhöz, amellyel az égők fenti hátrányait elkerüljük. A találmány szerinti járulékos szerv hővisszasugárzó tükör, amelyet az égő lángja alatt úgy rögzíthetünk, hogy 40 az egyrészt a lefelé irányuló hősugárzást egészben vagy részben felfelé, a konvekció irányába vetíti és ezzel a főzőberendezés hatásfokát lényegesen javítja, másrészt a fűtőanyagot tartalmazó csöveket és tar- 45 tányokat a sugárzó hő hatásától megvédi. A tükör tetszőleges alakú, pl. homorú lehet és tetszőleges anyagból készülhet, feltéve, hogy az anyagoknak az abszorp­ciós koefficiense elég kicsi. A tükör anya- 50 •gául célszerű fémlemezt választani; külö­nösen előnyös az alumíniumlemez, mert az alumínium abszorpciós koefficiense igen kicsi és azonkívül az a különleges tulaj­donsága van, hogy a rajta keletkező oxid- 55 rétegnek abszorpciós koefficiense majd­nem teljes mértékben egyezik az alapfém abszorpciós koefficiensével. A tükör vagy tükrös szerkezet lehet egyrészű vagy többrészű, aszerint, hogy a 60 sugárzás irányításának szempontjából mi mutatkozik előnyösebbnek. A találmány keretébe tartoznak azok az égők is, amelyek ilyen járulékos szervek­kel vannak felszerelve. Emellett a tükör- 65 nek a láng alatti rögzítésére való elemek, pl. horgok, karok stb. célszerűen a tükör­höz vannak erősítve, azonban ez elemek, mint karimák, toldatok stb. magán az égőn vagy mindkettőn is elhelyezhetők. 70 Az alábbiakban a rajz kapcsán a talál­mány néhány példaképem foganatosítási

Next

/
Thumbnails
Contents