114734. lajstromszámú szabadalom • Rádióvevőkapcsolás sokrácsos csővel

Megjelent 1936. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114734. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — K. 12833. ALAPSZÁM. Rádióvevőkapcsolás sokrácsos csővel. Magyar Wolframlámpa Gyár Kremenezky János Részvénytársaság- cég, Budapest. A bejelentés napja 1934. évi december hó 24-ike. Az ismeretes sokrácsos, azaz négynél több ráosú cáövek, mint heptóda, októda stb., rendszerint úgy vannak kapcsolva; hogy a cső egyik része modulátor,, a má-5 sik része pedig oszcillátor gyanánt mű­ködik. Azt találtuk, hogy a sokráosos cső rádióvevőkészüléikekben más célra is fel­használható, ha annak két vagy több 10 elektródarendszere van, amelyek közül legalább egy virtuális katódával dolgo­zik. A találmány értelmében u. i. az ilyen cső különböző elektródarendszereit ugyan­azon frekvencia erősítésére használjuk 15 fel úgy, hogy azokat egymás után kap­csoljuk. A találmány célszerű foganatosítási alakjánál a sokrácsos csőnek két elek­tródarendszere van; az egyik rendszer, 20 amely a katódából és a szomszédos két rácsból áll, audionkapcsolású és e rend­szer anóda gyanánt kapcsolt rácsa kis­frekvencia-transziformátor közbeiktatásá­val a másik írendszer vezérlőrács gyanánt 25 szereplő elektródájához van csatolva. Megjegyezzük, hogy a találmány kere­tén belül „elektródarendszer"-en két vagy több elektróda! csoportját értjük, amely elektródák közül legalább egyik anóda 30 gyanánt van kapcsolva. A rajzon bemutatott kapcsolási vázlat a találmánynak: ezt a foganatosítási pél­dáját mutatja, októda alkalmazása esetén. Az (R) októdacsőnek (K) katódája, (A) 35 anódájai és (1, 2, 3, 4, 5) és (6) rácsai van­nak. A (K) katódából1 és a szomszédos (1, 2) rácsokból álló triódarendszer mint közönséges audion működik, amelynél az (1) rács az audion vezérlőráosa, a (2) rács pedig annak anódája. A modulált nagy- 40 frekvenciás feszültséget — úgy mint min­den audionnál — a (C) rácskondenzátor útján az (1) vezérlőrácshoz vezetjük. Az (1) rács és a (K) katóda közé kapcsolt (Rr) levezetőellenállásban irányítóáram 45 lép fel, amely oly változó negatív rács­előfeszültséget létesít, hogy a trióda anódaárama a moduláció ütemében inga­dozik. A felerősített kisfrekvenciás feszültsé- 50 get a (2) rácsanódáról a pl. 1:4 áttételű (T) kisfrekvencia-transzformátor útján a (4) rxcslhoz vezetjük, amely a cső másik, a (3, 4, 5, 6) rácsokból és (A) anódából álló, kisfrekvenciaerősítő gyanánt sze- 55 replő elektródarendszerének vezérlőrácsa. A (3, 5) és (6) rácsok pozitív feszültségen tartott védőrácsok. A pozitív feszültségű védőrácsok és (A) anóda,, valamint a ne­gatív feszültségű (4) vezérlőrács kölcsön- 60 hatása folytán a (3) és (4) rács között az elektronok tértöltés formájában torlód­nak, amely töltés — épen úgy, mint egy tényleges katóda — elektronokat bocsát ki. Ily módon a (3) és (4) rács között má- 65 sodik, virtuális katóda alakul ki, amely­nek emisszióját az (1) rács befolyásolja. A második rendszert tehát mind az (1), mind a (4) rács vezérli. Az (1) rácsnak — különben sem kívánatos — vezérlő-hatása 70 azonban elhanyagolható, mert az (1) rá­oson megjelenő kisfrekvenciás feszültség

Next

/
Thumbnails
Contents