114720. lajstromszámú szabadalom • Szennyvízelosztó-berendezés

Megjelent 1936. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114720. SZÁM XXI/B. OSZTÁLY. — H. 9030. ALAPSZÁM. Szennyvízelosztó berendezés. Haib József vállalkozó Budapest. A bejelentés napja 1935. évi október hó 23-ika. Szennyvíztisztító telepeknél használt csepegtetőtestek hatásfoka biológiai szem­pontból legelőnyösebb akkor, ha a tisztí­tandó szennyvizet úgy vezetjük a cse­pegtetőtestre, hogy azon a szennyvíz 5 egyenletesen elosztódjék, illetve, hogy a leszivárgó víz az alatta elhelyezett csepeg­tetőtestek egész felületét érje. Ez mecha­nikai berendezésekkel ugyan elérhető, de ezeknek beszerzése aránylag igen költsé-10 ges és üzembentartásuk állandó felügyele­tet és kezelést igényel, ami nem gazdasá­gos. Oly szennyvíztisztító telepeknél, amelyeket felügyelet nélkül magukra kell hagyni, többnyire betonból való, merev 15 elosztócsatornákat használnak, melyekkel azonban a követelményeknek megfelelő biológiai tisztítás nem érhető el, mint­hogy a szennyvíz egyenletes elosztása és szabályozása lehetetlen. 20 A találmány célja e hátrányok meg­szüntetése és lényege az, hogy a meden­cében elhelyezett csepegtetőtestek fölött, azok keresztirányában, a szennyvízcsator­nával táplált főosztócsatorna van elhe-25 lyezve, melynek egyik vagy mindkét ol­dalán levő nyílásai alatt a nyílások ke­resztmetszetét szabályozó felfelé vagy le­felé hajlítható, illetve görbíthető és az osztócsatornák fölött végződő csőrök van-30 nak felerősítve, azonkívül az osztócsator­nák két vége olykép van felfüggesztve vagy alátámasztva, hogy azok vízszintes síkban pontosan beállíthatók. A mellékelt rajz a találmány szerinti 35 szennyvíztisztító-berendezés példaképeni kiviteli alakját tünteti fel, mely több mó­dosítást és kiegészítést enged meg, anél­kül, hogy a találmány lényegétől eltér­nénk. Az 1. ábra a medence fölött elrendezett el- 40 osztóberendezés metszete és részben oldal­nézete, a 2. ábra pedig egy részének felülnézete. A 3. ábra a szennyvízelosztó főosztócsa­torna metszete nagyobbított léptékben, 45 melynél egyszersmind a mellékosztócsa­torna kétféle beállító szerkezete látható. A 4. ábra a mellékosztócsatorna kereszt­metszete nagyobbított léptékben. A rajz szerint az egymással párhuza- 50 mos csepegtetőtestek felvételére való (a) medence (b) válaszfallal két részre van osztva. A (c, cl) mellékosztócsatornák fö­lött azok keresztirányában a (d, dl) bakra erősített (e, el) főosztócsatornák 55 vannak, melyek fölött az (f) szennyvíz­bevezetőcsatorna i(g, gl) ágai végződnek; az ágak átfolyó keresztmetszete a (!h) nyelvnek egyik vagy másik irányban való elforgatásával, vagy elhajlításával változ- 60 tatható. A találmány szerint a főosztócsatornák (i) kifolyónyílásai alatt könnyen hajlít­ható, lágy fémből való vagy más anyagú (k) irányítólemezek vannak felerősítve, 65, melyeknek hajlítással (3. ábra) tetszés szerinti görbület, illetve magasság ad­ható. Ha a (k) lemezt a szakadozott vonalak­kal rajzolt alsó (kl) helyzetbe görbítjük. 70 az (i) nyílás egész keresztmetszete sza­baddá válik, míg ha a felső (k2) helyzetbe görbítjük felfelé, az (i) nyílás egy részét zárja, úgy, hogy kisebb mennyiségű víz folyik a vályúalakú (c) mellékosztócsa- 75

Next

/
Thumbnails
Contents