114675. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sínjárművek nyomkarimáinak vagy a síneknek a kenésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114675. SZÁM. V/g/1. (V/b.) OSZTÁLY. — F. 7139. ALAPSZÁM. Berendezés sínjárművek nyomkarimáinak vagy a síneknek a kenésére. Friedmaim L. és Társai, cég- Budapest, mint Alex Friedmaim wieni cég jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi április hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1933. évi szeptember hó 4-ike. A találmány berendezés sínjárművek nyomkarimáinak vagy a síneknek a kené­sére. A találmány célja ily berendezések­nek olymódon való kiképzése, hogy kenő-5 anyagpazarlás elkerülésére azok szándé­kolt működtetése esetén csak menet köz­ben, azok önműködő működése esetén pe­dig csak kanyarulatban való haladás köz­ben vitetik fel kenőanyag, légáram révén. 10 a nyomkarimákra vagy a sínekre; gon­doskodtunk továbbá arról is, hogy a nyomólégfogyasztás lehetőleg takarékos legyen. A találmány szerint e célt úgy érjük el, lf hogy a járművön, amely ismert módon csak a menet közben hajtható kenős/.ivat y­tyúval elátott, nyomóléggel működtet­hető, beállítása szerint a szivattyú kenő­anyagszállítását nem akadályozó vagy 20 megszakító szerv a szivattyú hajtóművé­ben vagy a szivattyúban magában elren­dezve. E szerv előnyösen egy kapcsoló, mely a kenőszivattyú és azon járműrészek közé 25 van beiktatva, melyekről a szivattyú meg­hajtását levesszük úgy, hogy nyomólég­nek a kapcsolóhoz való hozzávezetésénél vagy a kapcsolóhoz vezető nyomólégútnak a zárásánál a kapcsoló bekapesoltattatik 80 és a kenőanyagszivattyú — ha a jármű mozgásban van — meghajtását a kapcso­lón át kapja. A nyomóléggel működtethető szerv azonban pl. a szivattyú szívószelepét vagy 35 a nyomószelepét, vagy a munkaterét a kenőanyagtartállyal vagy a küllevegővel összekötő rövidrezáró-csatornát úgy befo­lyásoló dugattyú, dugattyúsj-szelep vagy membr án vagy hasonló lehet, hogy a kenő­anyagszállítás be-, ill. kikapcsoltajtik, 40 vagyis, hogy a szerv, mint pl. a dugattyú, membrán vagy dugattyússzelep, stb. pl. úgy van elrendezve, hogy az — ha ahhoz nyomólég vezettetik — a szivattyú szívó­vagy nyomószelepét szabaddá teszi úgy, 45 hogy a szivattyú működhet, vagy pedig a szerv a szivattyú munkaterét a kenő­anyag tartállyal vagy a küllevegővel ösz­szekötő rövidreBáró-csatornát zár és ezál­tal a szivattyú a nyomkarimákhoz vezető 50 vezetékekbe szállíthat. Az, említett, nyomóléggel működtethető szervhez vezető nyomólégvezetéknek a nyitása vagy zárása a találmány szerint vagy kézzel működtetett zárószervvel 55 vagy pedig önműködő zárószervvel tör­ténhetik. Az utóbbi esetben előnyös a berendezést úgy kiikíépzeni, hogy két jár­műrésznek a kerethez (kocsiszekrény al­vázához) képest a járműnek az egyenes- 60 bői a kanyarulatba, vagy megfordítva, való átmeneti szakaszban való haladásnál féllépő viszonylagos! elmozgása (pl. a forgóalvázé vagy egy fordulótengelyé) eszközli az említett zárószervnek a mű- 65 ködtetését. Magától értetődő, hogy a zárószervnek emellett úgy kell kiképezve és elrendezve lennie, hogy záróállásban a fentemlített, nyomóléggel működtethető szervhez vezető út nyomásmentes legyen, 70 Igen előnyös a berendezést úgy kiké-

Next

/
Thumbnails
Contents