114666. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémmunkadarabok szilárd szénsavval való hűtésére

MAGYAR KIRÁLYI #ÖJJ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114666. SZÁM. XVIII/C. OSZTÁLY. C. 4603. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés fémmunkadarabok szilárd szénsavval való hűtésre. Iniperial Chemical Industries Limited cég1 London, úgyis mint Lees Dávid Savidge Norton-on-Tees-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1934. évi julius hó 24-ike. Nagybritanniai elsőbbsége 1933. évi julius hó 25-ike. A találmány eljárás éis berendezés szi­lárd szénsavval való hűtésre és fő célja szilárd testeknek, különösen fémmunka­darabóknak szilárd szénsavval való natá-5 sos és gyors hűtése. A szilárd szénsav hűtő hatásának se­bességét és eredményességét a hűtendő testet körülvevő gázatmoszfera kis hőve­zetők épessége korlátozza. Még hia a hű-10 tőndő testre, pl. fémlemezre a szilárd szénsavat tömbalakban is helyezzük, lak­kor is a tömb és a fémlemez között gáz­réteg van, mely a két test között hőmér­sékletkülönbséget hoz létre. 15 Azt találtuk már most, hogy iá szilárd, különösen a tömbalakú szénsav hűtő ha­tását jelentékenyen fokozíhatjűk, iha a szi­lárd szénsav és iá hűtendő szilárd testt közé cseppfolyós közeget vezetünk be. 20 Ezt pl. úgy végezhetjük, hogy ai szilárd szénsavat és a hűtendő szilárd testet együttesen a célnak megfelelő folyadékba mártjuk, vagy a folyadékot fémes válasz­fallal két részre oszithaltjuk, ahol is a 25 szilárd szénsavat az egyik és a hűtendő szilárd testet ia másik folyadékrésizibe mártjuk. Az utóbb említett elrendezés előnye, hogy az a tér, amelybe a szilárd test merül, feloldott szénsavtól mentes 80 folyadékot tartalmaz, mely a hőmérsék­let idősziaikos emelkedésének következ­ményekép nem fagy be. A találmány szerinti eljáráshoz olyan folyadékok alkalmasak, melyeknek fiagy-85 pontja eléggé ailíaesony, melyek továbbá a sízénsavval nem lépnek reakcióba és me­lyeknek a hűtendő tárgyakra nincs káros hatásuk. Megjegyzendő, hogy a talál­mány szerinti eljárás szemben azokkal az ismert eljárásokkal, melyeknél tudomá- 40 nyos célokra, a szilárd szénsav hőmér­séklete alatti hőfokok előállítására szi­lárd szénsavhóból és szerves folyadékok­ból, pl. éterből, alkoholból vagy lacetonból álló fagyasztó keverékeket használtak, 45 nem függ a cseppfolyós közeg elpárolgá­sáiól, sőt az eljárás gyakorlati megvaló­sításához épen olyan cseppfolyós közege­ket használhatunk, melyek szobahőmér­sékleten nem illannak él. Ilyen folyadé- 50 kok pl. alacsonyabbrendű alifás alkoho­lok, cseppfolyós paraffinszénihidrogének, toluol és olyan alifás szénhidrogéneknek klórszármaziékai, melyeknek molekulája két szénatomot tartalmaz, pl. trikloretilén. 55 Mindamellett bizonyos esetekben olyan cseppfolyós közegek is használhatók, me­lyek szobahőmérsékleten szfaibadon páro­lognak, különösen olyan alifás szénhidro­géneknek klórszármazékai, melyek mole- 60 ku Iájukban egy szénatomot tartalmaz­nak, pl. etilklorid. Megemlítjük, hogy ipari célokra különösen előnyösek a kló­rozott szénhidrogének, pl. trikloretilén, mert ezek nem gyúlékonyak, nem mérge- 65 sek és nem korrodeálllnlaik, sőt ha ezekben a folyadékokban kis mennyiségű olajat oldunk fel, akkor a hűtött fémrészeken, miután azokat ia folyadékból eltávolítot­tuk, olajréteg marad vissza, mely a fém- 70 részeknek más fémrészékbe való beilleszr tését megkönnyíti.

Next

/
Thumbnails
Contents